25/12/15

Olimpìades 2024. A Casteddu sas cumpetitziones vèlicas(?)

Pàrrere de Maurìtziu Sale

Deretos Ansa. URL imàgineB'at àpidu una noa, sas dies coladas, chi nch'est colada agigu suta trata. E si podet finas cumprèndere. In mesu a su padente trùbulu e afrigidu dae sas noas internatzionales e dae sas acontèssidas nostranas non pròpiu profetosas, est fàtzile a nche pèrdere sa bùssola. Est una noa sub-cunditzione, subordinada a su fatu chi Roma, in su 2024, potzat èssere sa sede de sas Olimpìades. Semper e cando, si su sèberu nch'at a rùere subra de sa tzitade eterna, fintzas sa capitale nostra nd'at a gosare su resurtu. In Casteddu s'ant a disputare difatis, sas regatas vèlicas a dae chi est cròmpida a primu in una seletzione funduda e severa cun àteras sèighi candidadas. Su sìndigu casteddaju s'est dimustradu cuntentu e càrrigu de orgòlliu natzionale fiat, cando, in su profilu suo de facebook, at decraradu chi «pro sa tzitade nostra est un'oportunidade istòrica, frutu verdaderu de totu su traballu de ricualificatzione in logu de mare e de s'incartamentu progetuale ammaniadu cun grandu professionalidade».Baddu cantu potzat èssere avesu, Màssimu Zedda, a su lèssicu marinaru e a totu sas trassas chi pertocant sa navigatzione bentulada. A segare nastros, sos polìticos, giai sunt prus chi non bonos, gasi comente a istèrrere velas retòricas cara a bentu. Petzi cando custu est in favore. Baddu però, si si nche diat ispirigare, a sa lestra e sena dudas, intre sos abocamentos e sos abordamentos singiados dae s'ispuma e dae s'abba a intra-essi dae sas muradas de sutabentuBaddu si a sas boghes de cumandu  - a caddu de cubas de sete oto metros -  diat rispòndere cun sa matessi retòrica a istracu baratu e cun su discansu chi cada polìticu costumat a isfartzare cando devet acrarire a su tzitadinu chi sos sèberos suos sunt semper sos mègius. Sena nàrrere mègius pro chie, però. Baddu si in contu de iscarrotzu e de proas a su pee de iscassa bi diat reventire a si mantènnere sulenu e a s'aorrare su risitu suo galanu. Su matessi chi mustrat rispondende«bi semus traballende!», cando cada casteddaju li pregontat a ite Casteddu non tenet prus sa balia de su tempus coladu. Baddu si diat parare fronte a un'iscufiada de traessàrgiu cando - abba a chintu e sena prus linna de carcare suta de pees - devet ammìtere chi b'at fortzas chi non si podent disafiare cun sa retòrica ebbia, ma chi bi cheret cumpetèntzia, bonu sentidu e atza manna. Sos òmines de mare semus totus cun issu, pro chi Casteddu nche crompat a su resurtadu disigiadu. Ca diat èssere cosa manna pro totu sos sardos. Ma fintzas sena dimustrare sa matessi seguràntzia (o arrogàntzia) de su disafiu coladu contra a Matera, chi muda e tragiadora nos nche leeit dae manos su bàculu de cumandu. Assussegu, modèstia e umilidade agiudant s'òmine in totue. Mescamente in logu de mare. Mescamente cando nche semus subra de su càsseru conca a foras, isgotende·nche s'abba chi b'est in prus in antis de isfèrrere sos tèssidos dae s'àrbore maistru. Bona sorte e bentu bonu a sa capitale isulana. Siat in contu de olimpìades, siat in contu de capitanos. A tempus prus.