01/12/15

Padentes in estintzione

de Lisandru Beccu

Deretos lìberos. Url imàgine

Petzi in su 2014 su praneta at pèrdidu 18 milliones de ètaros de àrbores. Una de-forestatzione manna cantu a bator bortas sa Sardigna. A su chi narat unu raportu de su Global Forest Watch, est sa prus manna dae su 2001.

Sos datos ammustrant una pertzentuales arta meda de disbuscamentu a curtzu a su riu Mekong, in s'Àfrica Otzidentale. Sa Cambògia imbetzes est s'istadu chi si nche còllocat in su cùcuru de sa classìfica de su 2014. Sos àrbores, l'ischimus, nche suspint s'anidride carbònica e sa de-forestatzione in cantidade manna, presente in totu su mundu, contribuit a s'aumentu de sa temperadura de sa Terra e a s'iscardamentu de sa globale. 

Sas Natziones unidas, in s'ùrtimu addòbiu aiant decraradu chi sa s'obietivu de rispetare in intro de su 2030 diat dèvere èssere su de torrare a prantare 350 milliones de ètaros de padentes, un'iscummissa prus chi no una promissa.