01/12/15

Parigi. Cop21. Su clima no est de sos mègius. S'annùntziat temporada mala

de Maurìtziu Sale

Deretos, Ansa/Ap. Url imàgine

Parigi, tabernàculu de sa cultura europea. De s'arte. De sas etnias vàrias e, pro cussu, diferentes. Fraile famadu de sa protesta e de sa rivolutzione. E dae eris sa capitale mundiale de su clima. Finas si su clima, dolet a l'ammìtere, no est de sos mègius. Dificultades mannas, amus bidu, pro leare un'acordu globale chi potzat èssere profetosu, unìvocu e mescamemte rispetadu. E anneos, fartas e dispetos finas in àmbitu polìticu a dae chi - aprofitende de s'ocasione chi los bidet totus in pare - su trùbulu non est mancadu.

•Hollande, su mere de domo, est galu afrigidu pro sos assàchios mortales de sas dies coladas e - sena mudare registru - at naradu chi «sa cunferèntzia de su clima, in Parigi, podet èssere finas ocasione pro programare e afinigare sos detàllios de sa gherra a Daesh»

•Putin sighit cun sa tesi chi s'aèreu militare russu nche siat rutu pro manu turca. E agiunghet - si leghet in s'agentzia russa Tass - chi sa resone siat  Ànkara chi tràficat cun su califadu, retzende fruniduras illegales de petròliu e non cheret chi nemos l'iscat o, mègius, chi lu potzat iscumproare. At dadu a intèndere, eris, chi issu cun Erdogan non b'at a chistionare finas a cando no at a ammìtere sas neghes suas e no at a pedire sas iscusas formales a Mosca.

•Erdogan at naradu - iscriet semper sa Tass - chi diat èssere prontu a si dimìtere, si sa tesi de Putin resurtaret berdadera e cunfirmada . «Est immorale a acusare sa Turchia de tràficu cummertziale cun Daesh. Si b'at documentos, sa Rùssia los boghet a campu. Bidamus·los. Los ammustrent. Si totu custu at a èssere dimustradu sena duda, deo no apo a mantènnere prus s'incàrrigu presidentziale. E pro Putin pregonto: si no esseret a beru su chi narat, si no at a èssere dimustradu, issu prontu est a dassare s'incàrrigu suo?», at decraradu eris Erdogan, semper in Parigi, cara a s'imprenta internatzionale.

•Obama imbetzes, chistionende cun Putin in una de sas pàusas de s'addòbiu pariginu, at naradu chi «Bashar al Assad devet rinuntziare a su podere suo», istende a su chi si leghet in s'agentzia Bloomberg. Su presidente americanu, in pare cun Putin, at posca postu in evidèntzia sos progressos chi bi diant chèrrere in su «protzessu de Vienna» pro nche cròmpere a «un'arressemus su fogu» e a una «solutzione polìtica a sa gherra tzivile siriana», cunfirmende chi Assad si nche devet andare e chi «sa rechinta bèllica devet èssere contra a Daesh e non contra a s'opositzione moderada». In prus Obama at sutalineadu s'importu de una solutzione diplomàtica a sa crisi in Ucraina, atuende in prenu sos acordos de Minsk.

•Su Primu ministru britànnicu, Cameron at dadu a ischire chi mèrcuris at a riunire su Parlamentu pro dibàtere e duncas votare in contu de interventos aèreos britànnicos in Sìria contra a Daesh