14/12/15

Regionales in Còrsica, binchent sos indipendentistas. Nche perdet carchi puntu sa dereta de Le Pen

de Lisandru Beccu
Su sìndigu de Bastia, Gilles Simeoni, at bìnchidu su segundu turnu de sas eletziones regionales in Còrsica. Sa lista Pè a Còrsica at pigadu su 35,34%, assegurende·si 24 sègios in su parlamentu corsicanu. Sos àteros 27 sègios: sa lista de Paul Giacobbi, Prima a Corsica, de tzentru manca, at pigadu su 28,49% e 12 sègios; su tzentru dereta de José Rossi cun sa lista Le Rassemblement at pigadu su 27,07% e 11 sègios; a coa abarrat sa dereta natzionalista frantzesa, su Front National de Le Pen, ghiadu dae Christophe Canioni, cun su 9,09% e 4 sègios.

Sa noa de sos resurtados definitivos est arribada pagu prus o mancu a sas 22:00 de eris, aberende unu venidore nou pro sa Còrsica intrea. Sa gente nch'at prenadu deretu sas pratzas e sas carreras de Aiàcciu, Bastia, Corte e Borgu, a su cantu de Diu vi salvi regina, s'innu natzionale de s'ìsula.

In sos micròfonos de s'emitente radiofònica locale, Alta Frequenza, at faeddadu sa candidada de Pè a Còrsica Nadine Nivaggioni, narende chi - “Est una vitòria pro totu sos chi ant gherradu fintzas a oe, pensamus a totu sos corsicanos e lis torramus gràtzias pro nos àere agiuadu a bìnchere – agiunghende – Pro seguru est una rivolutzione. Unu mese a oe nemos bi creiat, como imbetzes sos natzionalistas corsicanos nche sunt in intro de su guvernu e bos asseguro chi amus a traballare a amus a mudare sas cosas”.

Sas listas chi punnant a s'auto-determinatzione de su pòpulu corsicanu sunt crèschidas annu cun annu. In su 2004, 2010 e 2015 sos sègios a disponimentu de sos indipendentistas nche sunt colados dae 8 a 15, fintzas a sos 24 de oe.
Àteru datu de importu est su de s'astensione. In Còrsica ant registradu sa pertzentuale prus bassa de totu s'istadu, 32,97%, contra a una mèdia frantzesa de pagu prus o mancu su 41%.