07/12/15

Roma. Sas bonìficas pro su Giubileu

de Maurìtziu Sale

Deretos Ansa. Url imàgine

Martis 8 de Nadale 2015. Die de su Giubileu. Sa noa però no est su Giubileu. Sa noa no est mancu chi Roma est serrada che moju. Dae terra e dae chelu. E no est noa mancu chi Gabrielli, su Prefetu, ex Sisde, ex Aisi, ex cale si siat cosa nos potzamus imaginare siat sighende s'àndala giusta pro amparare sos milliones de pellegrinos chi nch'ant a cròmpere dae cada banda de su mundu. Nono, non sunt custas sas noas. Mancari chi, in sas ùrtimas oras, siant currende che botza de biliardu dae s'una testada giornalìstica a s'àtera. Sa noa  - pro chie nche la cheret lùghere -  est un'àtera. E nch'est totu in intro a unu faeddu. Unu faeddu dislindadu, dìligu e forsis abusadu: "bonìfica".

A rodeu de sa Basìlica de Santu Pedru nch’ant a ammaniare un'àrea de seguràntzia màssima. Unu tretu a ue, pro pòdere intrare, b'at a chèrrere una fedina penale sabunada in sete abbas. Lìmpia che prata. Ìnnida. Dinna.


L'at dispostu sa Cuestura. S'àrea de summa seguràntzia nch'at a èssere in intro a un'àtera àrea a inghìriu de su Vaticanu. Un'ispètzia de zona franca. Franca e bonificada. Bonificada dae sos perìgulos. Bonificada dae sos cassonitos de s'arga. Bonificada a dolu mannu fintzas dae sas pessones chi - a trassa de udreddu cale si siat - nche sunt istadas istesiadas, istrajadas sena apellu perunu. Fintzas si fiant ambulantes. Traballadores. Fintzas si su màndigu a fìgios issoro bi nche lu devent giùghere issos puru. Fintzas si fiant isetende custa die nòdida pro unu bìculu de traballu in prus, che a totu sos chi rundant a in tundu de s'afare Giubileu. Fintzas si ant registradu finas a s'ùrtimu documentu e fintzas si ant pagadu finas a s'ùrtimu tzentèsimu de tassas. Fintzas si sunt òmines e non cassonitos. Pròpiu gasi. Istrajados che cane dae crèsia. Bonificados.

Custa est sa noa.