19/12/15

Sìria. Onu aprovat negotziados conca a sa paghe

de Maurìtziu Sale

Deretos ansa, Url imàgine


Su Consìgiu de seguràntzia de s'Onu, a pustis de oras traballosas e sufertas, at aprovadu a s'unanimidade una risolutzione prus chi non dìliga. Risolutzione chi at postu sa prua conca a sa paghe formale, in Sìria, intre guvernu e opositzione. Cun sa cussèntzia chi su mare no at a èssere sulenu. In su documentu si faeddat de paghe, de arressade su fogu, de amparu pro sos tziviles, de raportos cun sos paisos lacanàrgios, ma non b'at perunu mentovu pro su chi pertocat su venidore de Bashar al Assad. Sa chistione diat dèvere rundare imbetzes, pròpiu a inghìriu de su presidente tirannu de fide alauita-sciita chi guvernat cun mètodos metzanos unu pòpulu a majoria sunnita. Cun totu su chi li pigat in tèrmines de cunsensu, de echilìbriu polìticu e sotziale in intro a una natzione in ue sa fide e sa religione tenent unu pesu grae si non pròpiu de fundamentu.


•Mogherini
S'addòbiu pro sa chistione siriana «no est istadu lèbiu, ma in finitias su resurtadu l'amus otentu. Un'acordu generale pro nch'imbiare a su mundu unu singiale atzudu e balente. E pro afortire su mandadu ufitziale chi at a tènnere su missu de s'Onu, Staffan de Mistura pro ammaniare, aviare e ghiare su negotziadu conca a sa paghe in tretos de Damasco. Nos isetamus chi, giai in su mese de ghennàrgiu, b'apat resurtados de profetu».
•Kerry
«B'at galu diferèntzias marcadas pro su chi pertocat su venidore de Assad. Su prus de sos paisos de su Grupu internatzionale a sustennu de sa Sìria, pensat chi Assad nch'apat pèrdidu sa credibilidade pro pòdere sighire a guvernare».
•Lavrov
«Sa positzione de sa Rùssia est crara. Su summit teniat comente tema sos problemas intre guvernu e opositzione sirianos e non su venidore de Assad. Su tema fiat sa chirca de unu mèdiu e de un'acordu pro nche pòdere ammaniare unu negotziadu intre guvernu e opositzione e -in su matessi tempus – pro parare fronte a su terrorismu. Isperemus chi su guvernu de Damasco e s'opositzione potzant cumintzare su diàlogu in intro de su mese de ghennàrgiu»
•Ban
«Sa de oe est sa prima risolutzione de su Consìgiu chi pertochet su protzessu polìticu in Sìria. Rapresentat duncas unu grandu passu a dae in antis conca a sa paghe e a s'echilìbriu sotziale internu. In prus chi no ocasione de traballu pro s'assentu chi cada paisu tzivile diat dèvere àere cun sos lacanàrgios e cun sos istràngios in generale». Sunt sos faeddos chi ant serradu sa cunferèntzia imprenta eris, in su Palatzu bìdrinu. Faeddos de su segretàriu de s'Onu Ban Ki-moon, a pustis de su votu chi at apostu su sigillu a unu intre sos documentos prus de importu de sos ùrtimos annos.