06/12/15

Su cherbeddu? Nen maschile, nen feminile. Is resurtos de una chirca

de Màuru Piredda

Deretos Ken Glaser/Corbis. Url imàgine

Cultura e natura. Duas dimensiones chi podent èssere impreadas pro nche cròmpere a unas cantas teorias in contu de identidade de gènere. A un'ala ddoe at chie narat chi, pighende in cunsideru su cuntestu culturale in ue si bivet, una pessone podet devènnere àteru cunforma a s'identidade biològica sua. A s'àtera ddoe at chi faeddat de cherbeddu sessuadu, de diferèntzias intre is pessones chi movent finamentas dae sa cunformatzione tzerebrale e non dae s'aparatu riprodutore ebbia. Est a nàrrere, a un'ala prevalet sa cultura tramudadora, a s'àtera sa natura cun perunu fatore esternu chi potzat mudare su chi una pessone est in intro de sese. Ma a custas cumplessidades si nd'at agiuntu un'àtera, ca un'istùdiu nou narat chi su cherbeddu est unu mosàicu de caraterìsticas.

Sa chirca publicada in sa revista "Atos de s'Acadèmia natzionale de is sièntzias" contraighet su dimorfismu sessuale integrale chi ponet in sa mesa sa porfia intre is "matèrias murras". Pro Daphna Joel (de s'Universidade de Tel Aviv) e àteros collegas suos, sa majoria de is cherbeddos analizados (1400 in totu) tenent caraterìsticas maschiles, feminiles e intermèdias e non sceti maschiles o sceti feminiles. Is chi tenent totus is regiones cun caraterìsticas maschiles, o puru feminiles, nche sunt in intro de su 0 e de s'8%. Non ddoe at, duncas, una coerèntzia interna chi nos potzat fàghere nàrrere chi su cherbeddu siat "monosessuadu".

In antis de nos pregontare si custos resurtos potzant dare una risposta a sa porfia intre cultura e natura, est pretzisu a acrarire comente custa si manifestat. Ca no est cosa lineare. Chie pensat chi ddoe apat unu predomìniu de sa cultura no est petzi chie gherrat contra a is istereòtipos de gènere (is chi chircant de fraigare un'identidade movende dae is ruolos e dae sa traditzione). Inoghe agatamus finamentas chie non bolet is adotziones dae parte de is omosessuales ca nât chi podet èssere perigulosu pro s'isvilupu de is pipios.

A su matessi tempus, intre is chi pensant chi ddoe apat fintzas una diferèntzia a livellu tzerebrale, non ddoe at petzi maschilistas e misòginos ma fintzas is chi narant chi is fèminas tenent una conca multi-protzessuale capatze de isvilupare unu pensu tzirculare gràtzias a is connessiones interemisfèricas. Cosa chi is òmines, nât chi, no ant. Tando ddoe at de si fàghere duas pregontas. S'òmine omosessuale, a cajone de sa cunformatzione ormonale e tzerebrale sua, est "multitasking" che a is fèminas? Sa fèmina omosessuale at unu pensu prus tèteru e caraterìsticas cumportamentales che a is òmines?

Pregontas si nde podent fàghere àteras, ma forsis una risposta ddoe est. Sa chirca de Joel e de is collegas suos podet ammustrare chi custa cumplessidade non meresset polìticos e intelletuales che reduint totu a un'arresonu a sa bella mègius carignende su sentidu prus cunservadore de s'ispètzie umana, prontu a essire a campu dae unu momentu a s'àteru. Custa cumplessidade meresset libertade dae is pregiudìtzios, rispetu e amore.