26/12/15

Trèulu de Paschighedda in Còrsica. Assachiadu logu de cultu islàmicu in Ajacciu

de Màuru Piredda

Deretos Afp - Pierre-Antoine Fournil. Url imàgine

Eris, cara a sa prefetura, unas 600 pessones si sunt oviadas in Ajacciu pro espressare solidariedade a duos vìgiles de su fogu assachiados in su bighinadu populare Les jardins de l'empereur, sa die in antis. Pagu prus o mancu su mesu de sa tropa, aboghinende «Arabi fora!», si nch'est istesiada dae sos àteros movende conca a unu logu de cultu islàmicu. Cròmpidos a cue, dd'ant violadu, bortuladu e nch'ant imboladu a su caminu is libros chi ddoe fiant in intro. Su bonu de is esponentes polìticos frantzesos (a comintzare dae su primu ministru Manuel Valls) e corsicanos (comente Gilles Simeoni e Jean-Guy Talamoni) at espressadu arrennegu e cundennas contra a sa profanatzione. Pro su Fn «cando is tzitadinos bident chi non rennat s'òrdine republicanu ddoe est su perìgulu chi si fatzant giustìtzia a sa sola». Sa Ghjuventù indipendentista at imbetzes fatu essire unu comunicadu contra a s'emitente frantzesa Bfm Tv chi, nât chi, at atribuidu s'assàchiu anti-islàmicu a is giòvanos natzionalistas corsicanos.