03/12/15

Unu grammu de grassu in mancu in su pàncreas e su diabete sanat

de Lisandru Beccu

Deretos lìberos, Url imàgine

Un'isperimentatzione ghiada dae s'Universidade de New Castle at ammustradu chi b'at unu mètodu chirùrgicu pro sanare de su totu dae su diabete. S'istùdiu, publicadu in sa rivistaDiabetes Care, narat chi su diabete sanat boghende·nche pagu prus o mancu unu grammu de grassu dae su pàncreas.
Su diabete de tipu duos est una de sas maladias de su mundu chi est creschende de prus, mescamente a cajone de s'obesidade, àteru male mudurru de su millènniu nou.
A como una cura definitiva no esistit, su diabèticu, cada die, si devet leare sas meighinas chi li permitant de menguare su tzùcaru chi est presente in su sàmbene.

Sos dotores, cun sa tècnica de chirurgia bariàtrica, ant operadu 27 pessones grassas, de custas 18 fiant diabèticas. A pustis de s'interventu, totu sos patzientes ant illangigadu e sos diabèticos sunt sanados dae sa maladia.
Ma cale est su protzedimentu chi at permìtidu de nche cròmpere a custa iscoberta rivolutzionària? Impreende una risonàntzia manniètica ispètziale, sos espertos ant bidu chi, sanende, sos livellos de grassu in su pàncreas menguaiant de s'1,2%, pagu prus o mancu unu grammu. Pro averguare s'iscumparta de sa maladia cun su minimòngiu de su grassu, sos sientziados ant iscumproadu chi in sas pessones chi non fiant diabèticas sa cantidade de grassu abarraiat sa matessi, in antis e a pustis de s'operatzione.