17/01/16

25 annos a pustis de sa “Gherra de su golfu”. A cando sa paghe?

de Màuru Piredda

Deretos lìberos. Url imàgine

25 annos a eris comintzeit sa gherra sena acabbu de is Istados aunidos de Amèrica in s'oriente probianu. Su 16 de Ghennàrgiu una coalitzione ghiada dae George Bush "senior" interveneit in Kuwait pro illiberare sa petromonarchia ocupada, in austu, dae s'Iraq de Saddam Hussein. S'atacu fiat sustènnidu dae su Consìgiu de seguresa de is Natziones aunidas (finamentas dae s'Unione soviètica). Su Kuwait liberadu. Ma Saddam galu podiat serbire, finamentas pro reprìmere is pesadas populares impuntzadas dae sa derrota in Kuwait. Pesadas chi pro sa "realpolitik" istadunidensa podiant dare prus chi no un'anneu. S'interessu fiat a mantènnere s'istabilidade de sa regione, a comintzare dae is làcanas sestadas 100 annos a oe gràtzias a is acordos Sykes-Pycot, cando Frantza e Grandu Britànnia si partzeint s'oriente mesanu a pustis de s'acabbu de s'Imperu otomanu. A Saddam dd'aiant depostu (e mortu) petzi a pustis de s'interventu militare de su 2003 ghiadu dae George Bush "junior". Dae tando non ddoe at perunu cugione in cussos chirros chi siat istàbile. Dae tando ddoe curret petzi sàmbene.