23/01/16

Casteddu-Ternana 1-0

de Lisandru Beccu


A pustis de sa surra contra a su Crotone su Casteddu cheret mantènnere su cuntatu cun sa prima in classìfica pro non nche la lassare fuire. In su Sant'Elia diat dèvere resurtare totu prus simpre cunforma a su chi est acontèssidu in Calàbria. Sa die, difatis, sos ruju-biaitos de Rastelli aiant acabbadu sa partida in noe òmines.

Ternana e Casteddu parent determinadas, in sos primos bìndighi minutos b'at una paja de ocasiones siat a un'ala e siat a s'àtera. Di Gennaro, cun unu tiru de sos suos, proat a nche pònnere sa firma sua in sa partida, ma Mazzoni li narat chi nono. Li rispondet Busellato cun unu bellu tiru, ma sa botza nche bàrigat sa lìnia e nch'essit a costàgiu de su palu. A pustis de 25 minutos sa partida est ancora lèsina, sena ànimu, forsis isblochende·si·nche dae su zeru a zeru diat mudare fintzas su ritmu. Sos sardos parent agigu prus dinàmicos de sos ruju-birdes, ma non bastat.

In su segundu tempus sas cosas non megiorant, ma su Casteddu resesset a nch'iscutinare sa partida. A su de 59 minutos Sau, palas a sa porta defensada dae Mazzoni, arrumbat sa botza a dae segus pro Di Gennaro. Su giogadore milanesu si faghet agatare prontu e cun unu mànchinu sicu inferchit a su portieri aversàriu marchende·nche su vantàgiu. 1-0. Cumintzat su rodeu de sos càmbios e sa Ternana chircat in cada manera de nche cròmpere a su parègiu, ma sos casteddajos defensant bene s'àrea de penalidade. Sa partida non nos donat àteras ocasiones, francu carchi tiru pagu cumbintu. A pustis de chimbe minutos de recùperu s'àrbitru Aureliano nche frùschiat s'acabbu.

Abarrat sa cuntentesa pro àere otènnidu tres puntos, ma Rastelli e sos suos ischint bene meda chi giogu oe bi nd'at àpidu pagu e nudda. Sa noa positiva est chi diat pòdere aumentare su vantàgiu dae sa de tres in classìfica (su Pescara at a giogare cras in Perùgia). Su Crotone però, binchidore in Novara, est semper su primu a duos puntos.


Formatziones

Casteddu: Storari, Pisacane (79' Benedetti), Salamon, Ceppitelli, Barreca, Munari, Di Gennaro (78' Cinelli), Fossati, Farias, Sau, Melchiorri (55' Cerri).
Allenadore: Massimo Rastelli

Ternana: Mazzoni, Gonzalez, Masi (69' Furlan), Meccariello, Zanon, Coppola, Busellato, Falletti, Vitale, Dugandzic (51' Janse), Avenatti (75' Gondo).
Allenadore: Roberto Breda

Gol: 59' Di Gennaro