11/01/16

David Bowie, su “duca biancu” si nch'est andadu

de Lisandru Beccu

Deretos Leonhard Foeger / Reuters, Url imàgine

Sa noa de sa morte l'ant trasmìtida custu mangianu a sas sete e mesa in sa pàgina sua de Facebook: “David Bowie si nch'est mortu oe in paghe, carignadu dae sa famìlia sua, a pustis de 18 meses de batalla contra a unu male malu. In medas ais a cumpartzire custu dolore, ma bos pedimus de rispetare sa riservadesa de sa famìlia in custu momentu de dolore”. Si nch'est mortu eris s'isteddu de su rock, gasi, a peutu, inghiriadu petzi dae sos istrintos.

Chenàbura, sa matessi die chi at cròmpidu 69 annos fiat essidu s'ùrtimu dìscu suo, su de 25, Blackstar. S'ùrtimu de una carriera longa. Nch'at coladu belle chimbanta annos dae su primu album chi, comente tìtulu teniat su nùmene suo, David Bowie. At ammachiadu su pùblicu cun unu muntone de òperas maistras: Space Oddity, The Man Who Sold the World, Hunky Dory, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars e Aladdin Sanesunt petzi una parte mìnima.

At agatadu sa manera de cumpàrrere fintzas in sos ischermos tzinematogràficos cun The Man Who Fell to Earth, Labirynt e The Prestige.

In su 1997 bengeit fintzas a Sardigna. Fiat s'ùndighi de Trìulas e s'eventu chi l'ospiteit fiat su fèstival Rocce Rosse Blues, in Arbatassa. In su programma de cussa editzione bi fiant fintzas Eric Clapton, BB King, James Brown e Wilson Pickett.

Issu, Bowie, pro medas fiat s'extra-terrestre etzellente. Nerviatzu, làngiu, cun una carena iscènica perfeta, pariat un'alienu cun sa residèntzia in sa terra.

Nos at lassadu unu de sos personàgios chi mègius at interpretadu s'imàgine de sa cultura pop e rock, ma a paritzos lis agradat a pensare chi si nche siat petzi tramudadu a Marte.