28/01/16

Entes locales. Riforma aprovada, ma arriscat s'impugnada

de Màuru Piredda


Sa riforma chi isetaiat unu disinnu a pustis de prus de un'annu est istada aprovada eris. Ma nemos podet nàrrere chi sa missione nche siat acumprida. A su chi narant Anci, Cal, Aicrre e Asel, est a nàrrere is assòtzios de is Entes locales, ddoe est su perìgulu chi su Guvernu dda potzat impugnare. Su pro ite? Ca is Retes metropolitanas e is Retes urbanas non sunt tocadas dae sa riforma Delrio, e ca sa Tzitade metropolitana de Casteddu non cumbinat cun su territòriu de sa chi fiat sa Provìntzia. In s'ìnteri custu at a èssere s'assetu nou.

Cunfirmada sa voluntade de àere feti una tzitade metropolitana, Casteddu. In pare cun sa "capitale" ddoe ant a èssere àteras 16 comunas: Assèmini, Cabuderra, Ceraxus, Deximumannu, Maracalagonis, Pauli, Pula, Quartu, Quartùciu, Santu Perdu, Sarrocu, Sestu, Sètimu, Sìnnia, Su Masu e Uda.

Tàtari no at a èssere Tzitade metropolitana ma, pro s'assignatzione de is resursas istatales e comunitàrias, est comente chi ddu siat. At a èssere Rete metropolitana e ddoe ant a pigare parte finamentas Casteddu sardu, Istintinu, S'Alighera, Sossu, Sènnaru e Portu Turre. Ma s'ant a pòdere annànghere Carzeghe, Codronzanu, Fiolinas, Ìtiri Cannedu, Muros, Ossi, Potuvigàri, S'Ulumedu, Tissi, Uri e Ùsini.

Terranoa, Nùgoro, Aristanis e Carbònia-Igrèsias ant a abarrare che a tzitades mesanas sena àere s'òbligu de si dèvere aunire cun àtere. In contu de Uniones ddoe at a èssere sa de is Comunas (cun unu mìnimu de 4 tzentros o de 10mìgia abitantes) e sa Rete urbana (formada dae una Tzitade mesana cun a su nessi un'Unione de Comunas e 50mìgia abitantes).

Eliminadas is bator Provìntzias "noas", ant a abarrare petzi sa de Tàtari, sa de Nùgoro, sa de Aristanis e sa Provìntzia de su Sud (sena sa Tzitade metropolitana de Casteddu).