11/01/16

Immigratzione e riformas. Renzi: Sa Bossi-Fini non si tocat e mancu su reatu de clandestinidade

de Maurìtziu Sale

Deretos Ansa/Epa URL imàgine


«Sa Bossi-Fini non si tocat e mancu su reatu contraventzionale de clandestinidade (reatu custu, ammentamus, introduidu dae su de bator guvernos Berlusconi. In s'artìculu 10-bis de su Testu ùnicu in contu de immigratzione, s'8 de austu de su 2009). Nessi non como. No est galu su momentu». Sunt faeddos de Matteo Renzi. Su reatu chi giughimus in limbas at ingendradu problemas de cada casta, est a làcana cun sa legitimidade costitutzionale, est cunsideradu tramposu, imboligosu,infadosu e traballosu foras de cada mesura. Siat pro sas procuras, siat pro sos tribunales. E de peruna utilidade sotziale. «Ma pro como, pro chistiones de oportunidade polìtica, non si podet tocare - narat Renzi -, duncas no at a èssere in s'agenda de su Consìgiu de sos ministros pro chenàbura chi benit. L'amus a afrontare cun assentu e cun àsiu prus a dae in antis»

Unu pàrrere subra de s'argumentu l'at dadu finas su Cabu de sa politzia Alessandro Pansa, narende chi «a su momentu s’esistèntzia de su reatu no est unu grandu problema»«Sa chistione tzentrale - at agiuntu - est s'intasamentu de sas cuesturas e de sas procuras. Duncas s'ùnica diat èssere a lu riformare cun una trassa chi illèbiet sa gestione de sos immigrados cando colant in logu nostru a manera illegale». Paràulas sibilinas, sas de Pansa, in prus chi pagu oportunas a dae chi sa chistione immigratzione est una chistione umanitària, sotziale e polìtica, in antis chi non de seguràntzia pùblica. E a dae chi una cunditzione non podet èssere cajone de reatu. Ca sos reatos orìginant dae unu fatu cunclamadu e non dae una cunditzione de vida o de esistèntzia. 


Faeddos chi nche lassant cumprèndere cantu su corpus de politzia diat chèrrere àere una prus ampra manu in sa gestione de sos immigrados. Cun totu su chi li diat pigare in contu de tratamentu e amparu de sos deretos tziviles. Deretos chi cada òmine diat dèvere bìdere reconnotos. In cale si siat giassu de su mundu. Semper e cando si resurtant bastante craros sos faeddos de Pansa, abarrat como de cumprèndere cale diat èssere su sentidu de sos de Renzi: «chistiones de oportunidade polìtica».