10/01/16

In bonora, Larentu. Dae s'umbra de s'istòria a sa lughe de s'ammentu

de Mamàliu Pibesa

Larentu Pusceddu. Deretos Luisi Ladu. Url imàgine

Cando faeddamus de literadura sarda a s'ispissu nch'essimus in arresonos chi, oe, pertocant sa produtzione poètica iscrita de sos cuncursos, chi però est dialetale; s'improvisatzione a bolu chi sighit a ammajare sos sardos de cada chirru, chi però est literadura orale; sa prosa de sos iscritores sardos, chi però est belle semper in limba italiana. Sa morte de Larentu Pusceddu, iscritore de Oroteddi, nos ammentat chi b'at un'àtera literadura. Una literadura iscrita natzionale chi, mancari belle totu canta de fraigare, issu at impuntzadu cun sos traballos suos. In prus de sa produtzione poètica (finamentas cun tradutziones), de sos contos collidos in "Pipinidas e iscazas" e de su discu "Dae s'umbra de s'istòria", Pusceddu at iscritu chimbe romanzos: "S'Arvore de sos tzinesos", "Mastru Taras", "Su belu de sa bonaura", "Dona Mallena" e "Sordadu Nangu", s'ùrtima òpera sua. Pusceddu est istadu, in pare cun àteros iscritores de primore comente a Giuanne Frantziscu Pintore, unu intre sos  prus mannos difensores de s'idea de su sardu unificadu pro cale si siat impreu, a comintzare dae sa literadura. In bonora, Larentu. Dae s'umbra de s'istòria a sa lughe de s'ammentu.