31/01/16

Rèdditu de tzitadinàntzia. Ite si nd'at costadu?

de Maurìtziu Sale


Deretos lìberos URL imàgine


Dae su guvernu b'at arribende unu pranu nou pro parare fronte a sa povertade. Ma ite si nd'at costadu, in s'ìnteri, de sa proposta de lege chi nch'aiat ammaniadu su Movimentu a chimbe isteddos ? In campagna eletorale fiat unu mantra. Unu tumbarinu pistadu a supridu. In ue nch'at a èssere fertu?

Su testu - bàgiat pro ammentu - fiat su primu puntu de su programa de Grillo e cumpangia. Su grupu issoro in sa Càmera l'aiat firmadu a s'unanimidade su 29 de santugaine de su 2013. Bi l'aiant posca assignadu a sa Cummissione traballu, su 23 de làmpadas de su 2015. Reladora numenada pro acrarire in Parlamentu su disinnu de lege, sa senadora Annamaria Parente (Pd). 

A pustis nch'ant ammaniadu unu comitadu istrintu. Est, custa, una protzedura pro chircare un'acordu e pro apretare s'iter de su provedimentu. S'ùrtimu, intre sos addòbios de su comitadu, est istadu su 28 de ghennàrgiu in pessu coladu. 

Sa cummissione at achiridu unos cantos documentos e datos, frutu de una chirca in matèria. Inoghe sos de s’Istat.

Su Testu istituit su rèdditu de tzitadinàntzia cun sa punna de cuntrastare sa povertade. De nche catzare sas imparidades e sas esclusiones sotziales. Servit a garantire su deretu a su traballu, su sèberu lìberu de su traballu. In prus chi non de favorèssere su deretu a s'informatzione, a s'istrutzione, a sa formatzione laborale, a sa cultura. Cun su tràmite de polìticas sotziales dislindadas e orientadas conca a su sustennu econòmicu e a s'insertamentu sotziale de totu sos sugetos chi sunt in perìgulu grae de istesiadura e chi arriscant salude e vida in sa sotziedade e in su mundu de su traballu.

Fintzas Sel e una minoria de su Pd sunt de acordu cun sa proposta de su Movimentu a chimbe isteddos.

S'istadu de sos traballos si podet lèghere e valutare, cun totu su chi li pigat e cun s'atentu dèvidu in contu de informatzione berdadera, in su blog de Grillo.