15/01/16

Turchia. Apellu pro sa paghe cun su Pkk: 12 arrestos de primore

de Maurìtziu Sale

Deretos Ansa/Epa URL imàgine


Sa politzia turca at arrestadu 12 professores acadèmicos cun s'acusa de propaganda terrorìstica a favore de su Pkk. Reos pro àere firmadu un'apellu de paghe. Unu documentu in ue si promovet una solutzione patzìfica de sa chistione curda. Su mandadu de arrestu pertocat finas àteros 9 acadèmicos chi però non sunt istados galu firmados. In sa noa - dada a intèndere dae s'agentzia Anadolu - si decrarat chi su provedimentu siat nàschidu in sinu a sa procura de Kocaeli, a sud de Istanbul e chi siat indiritzadu petzi contra a s'universidade locale.

S'apellu  - sighit s'agentzia -  chi tenet unu tìtulu craru Nois no amus a leare mai parte a custu crìmine, est aprovadu e suta-iscritu dae 6.492 pessones. E non dae  professores ebbia, ma fintzas dae gente comuna. E finas dae àteros intelletuales comente a Noam Chomsky. Su documentu est nàschidu  - si leghet galu -  pro reatzione a sas operatziones de politzia ammaniadas in Ànkara contra a su Pkk a majoria curda, aposentadu in su sud-est turcu. Operatziones chi aiant cajonadu sa morte de chentinas de pessones, su bonu tziviles.

Eris, semper s'agentzia Anadolu aiat dadu a intèndere chi esserent acusados de propaganda terrorìstica totus sos firmatàrios de su documentu. Noa originada interpretende sos faeddos de Erdogan, sende chi su presidente aiat atacadu cun fortza totu sos firmatàrios, denuntziende su cumportamentu issoro comente chi esseret un atu de traitoria contra a sa Turchia. In unu, su Consìgiu turcu pro s'educatzione superiore (Yok), aiat annuntziadu atziones rebestas contra a totu sos sustenidores de su Pkk curdu, siat chi aerent firmadu su documentu, siat chi nono. Progressu e regressu, in su vocabulàriu turcu, devent èssere unu faeddu ebbia.