26/01/16

Uniones tziviles. Sa fìgia de su marò, sa trans turca e sa libertade de cussèntzia de su Pd

de Màuru Piredda

Unu "Pride" de Dublinu. Deretos lìberos. Url imàgine

«Salude, so Giulia Latorre, 22 annos de Tarantu e so sa fìgia de su marò Massimiliano Latorre. Apo pigadu custu disinnu non pro publitzidade, ma pro dare fortza a is pessones chi timent a si mustrare comente sunt cara a is polèmicas, a is ingiùrgias e a is cunsighèntzias de una decraratzione». At impreadu custos faeddos, sa pitzoca, pro nàrrere a totu su mundu (tràmite sa pàgina Facebook "OmofobiaStop") chi «nois omosessuales tenimus sentimentos, unu coro, sa gana e su deretu de èssere ditzosos». E pro nàrrere chi emmo a is uniones tziviles e a is adotziones omosessuales. «Nois», «tenimus», faeddos craros. Ma a pustis de pagas oras su passu a dae in segus: «ddoe at àpidu una malecumpresa, fia faeddende in generale». Posca su "contrordine" nou". Gasi, dae su mangianu a su merie, sa noa Latorre at dominadu s'iscena mediàtica, carrargende·nche fintzas sa dibata a inghìriu de su Ddl Cirinnà. Su giornalismu in fatu a Facebook. E in fatu a Lercio.

Su giornale satìricu at publicadu eris (cun paritzas cumpartziduras oe) un'artìculu cun custu tìtulu: «Prostitutas contra a su "Family day": "Nch'istèsiat is mègius clientes a die intrea"». Oe su Fatto quotidiano at torradu a propònnere s'intervista de Radio Cusano Campus a s'"escort" transessuale turca Efe Bal: «In Itàlia - at naradu - ddoe at unu muntone de ipòcritas. Gherrant pro sa famìlia traditzionale ma pagant pro istare cun megus. Pro sa carriera, pro su dinare, pro su poderiu si ghetant a àtere». Naturale? Traditzionale?

In s'ìnteri chie li ponet in fatu a su Pd? Su partidu de su primu ministru at aprovadu a s'unanimidade s'impiantu generale de su Ddl chi at a èssere dibàtidu su 28 in su Senadu. Ma a su matessi tempus ddoe at a àere "libertade de cussèntzia" in contu de adotziones de figiastros. Sos parlamentares de su M5S, chi no ant presentadu emendamentos, ant naradu chi ant a votare a favore «bastis chi non si bòrtulet su testu». Podet èssere chi sa votatzione finale (palese o segreta?) nche crompat a metade de su mese chi intrat. Finas a tando ite amus a sighire a lèghere?