01/02/16

Arnaldo Otegi, dae sa prima die de martzu torra lìberu

de Lisandru Beccu

Deretos ara.cat, Url imàgine


S'ex parlamentare de sa manca patriòtica basca at renuntziadu a fàghere recursu contra a sa pena de inabilitatzione dae sos ufìtzios pùblicos. S'Udièntzia natzionale l'aiat impedidu de àere incàrrigos fintzas a su 28 de freàrgiu de su 2021.


Su recursu fiat su caminu printzipale chi Arnaldo Otegi diat àere pòdidu praticare pro chircare de si candidare a sas eletzione bascas de ocannu. In cada manera, s'essida sua dae presone, prevìdida pro sa prima die de su mese de martzu, at a dare una bella iscutinada a sa polìtica in euskadi. A su dirigente bascu nche lu diant àere dèvidu liberare su 28 de su mese chi intrat, ma s'Udièntzia natzionale at antitzipadu su protzedimentu de 27 dies.

Arnaldo Otegi, cundennadu a deghe annos, nch'est in intro dae su 16 de Santugaine de su 2009, acusadu, in pare cun Rafael Dìez Usabiaga e àteros, de chèrrere torrare a fundare Batasuna, partidu de sa manca natzionalista basca a madrighe sotzialista. S'istadu ispanniolu decrareit illegale su partidu in su 2003, acusende·lu de èssere su bratzu polìticu de s'Eta.

In su 2010 sa Corte natzionale cundenneit a Otegi a àteros duos annos e mesu petzi pro àere apretziadu a s'etarra presoneri José María Sagardui Gatza. Sentèntzia annullada, a pustis de un'annu, dae sa cassatzione. In prus, sa Corte europea de sos deretos de s'òmine, in su 2011, cundenneit s'istadu ispanniolu a su risartzimentu de 20.000 èuros a Otegi pro sa violatzione de su rispetu de sa libertade a s'espressare.

Semper in su 2011 sa corte l'at reduidu sa pena dae deghe a ses annos e mesu, ca difatis sas acusas de èssere membru organizativu de s'Eta si sunt iscobertas infundadas. A lu cunfirmare, in su 2012 est nàschidu Sortu. Fiat custu su partidu de sa manca abertzale a su cale fiat traballende fintzas Arnaldo Otegi. Su matessi partidu chi l'at elègidu a segretàriu in su mese de freàrgiu de su 2013. Dae tando, sa gente (fintzas polìticos e òmines de su mundu de sa cultura) est calada a sas pratzas e in sas retes sotziales b'at nàschidu grupos meda a sustennu de sa liberatzione.

Ma Otegi est ancora in cue, vìtima de unu protzessu chi, cun su tempus s'est iscaratzadu, ammustrende su sentidu beru suo. Su de èssere unu protzessu polìticu.
In s'ìnteri, issu e àteros che a issu s'ant fatu ses annos e mesu de presone de badas.