27/02/16

Cesena-Casteddu 2-0

de Lisandru Beccu


Contra a su Pescara, sa chida colada, sos ruju-biaitos si nch'ant leadu tres puntos de oro, bortulende una partida chi pariat dorta e faghende·si basare dae sa sorte bona. Cada partida però tenet un'istòria a contu suo, e sa fortuna tocat fintzas de si la conchistare cun su giogu bonu. Cosa chi, in sas ùrtimas chidas, paret chi nche siat bandidende chissai in ue. Ischimus chi sas ocasiones podent mudare totu sa partida, ma sas iscuadras de livellu parant fronte e sighint a mòlere.


Su Cesena, chi arribat dae chimbe partidas ùtiles a fila a pare, non nde tenet gana peruna de lassare puntos in caminu, mescamente in sos tretos de domo sua. Pro custu si nche ghetat deretu a dae in antis e chircat su vantàgiu in prus ocasiones. A su de 11 minutos Kone bi proat cun unu bete de tiru, ma Storari si faghet agatare prontu. Nche colant sos minutos e su Casteddu cumintzat a essire a pìgiu. A su de 34 minutos Giannetti conchistat unu tiru de penalidade pro unu fallu in àrea, ma s'atacante toscanu si lu faghet parare. Mèritu fintzas de Gomis chi, ocannu, at giai respintu àteros duos rigores. Su resurtadu duncas non mudat. Sos òmines de Rastelli però sighint a ispìnghere. Giannetti tenet sa possibilidade de si fàghere perdonare sa faddina de in antis, ma custa borta est su palu chi li narat chi nono.

In su segundu tempus su Cesena nche colat in vantàgiu a pustis de 12 minutos de giogu. Sa botza movet dae sos pees de Renzetti (unu de sos mègius oe) e nche crompet in carchi manera a sos pees de Sensi chi nche la ghetat a intro. Sos òmine s de Drago parent prus friscos e current de prus. Sos sardos in una manera o in s'àtera chircant de fraigare carchi cosa de cuncretu, ma sena bi crèere meda. Sa partida divenit ancora prus complicada cando Murru si nche faghet catzare dae su campu pro summa de targhitas grogas. A deghe minutos dae s'acabbu sos biancu-nieddos emilianos nche serrant sa ghenna a cale si siat possibilidade de parègiu, marchende·nche su de duos. Est torra Renzetti a frunire sa botza binchidora. Djuric nche collit su passàgiu traessu cun sa conca e l'indiritzat a palas de Storari. 2-0 est su resurtadu a pustis de sos 90 minutos.

Non diat èssere malu a fàghere agigu de auto-crìtica. Sos sinnales de carchi tzèdida si fiant bidos giai in sas partidas antepostas e contra a su Pescara. Tocat de lu nàrrere, nche semus a tesu dae su Casteddu chi connoschimus. In prus custa, est una de sas chidas prus dìligas, cun tres partidas in oto dies. Lunis a su Sant'Elia arribat su Novara.


Formatziones

Cesena: Gomis, Renzetti, Magnusson, Caldara, Fontanesi (88' Falasco), Kone, Sensi, Kessie, Falco (78' Rossetti), Djuric (82' Valzania), Ciano.
Allenadore: Massimo Drago

Casteddu: Storari, Murru, Salamo, Krajnc, Pisacane, Fossati (68' Sau), Munari (18' Colombatto), Cinelli, Joao Pedro, Giannetti (72' Balzano), Melchiorri.
Allenadore: Massimo Rastelli

Gol: 57' Sensi, 79' Djuric

Espulsos: 70' Murru