10/02/16

Fèminas, polìtica e lege eletorale. Unu trinòmiu impossìbile?

de Maurìtziu Sale

Deretos Ansa. URL imàgine


Sardigna, 9 de freàrgiu de su 2016. Una lege eletorale chi non connoschet istadea. Una lege sena echilìbriu perunu. Una lege nàschida betza e de mudare cantu prus in antis. Mescamente pro su chi pertocat sas fèminas. «Nche semus cròmpidas a tretu de pòdere e de dèvere megiorare sa lege eletorale. De pònnere in paris s'ausèntzia de echilìbriu intre òmines e fèminas. E lu devimus fàghere leende conca a unu 50% de presèntzia feminile in sas listas eletorales».
 

Est su chi ant naradu eris Lisandra Zedda (Fi), Anna Maria Busia (Cd), Daniela Forma e Rossella Pinna (ambas Pd), impuntzende e apretende su Consìgiu regionale pro chi aprovet sas normas noas in intro de pagu tempus. Sas propostas, pro como, sunt duas. Una de Frantziscu Sabatini (Pd) e s'àtera pròpiu de Busia. Disinnos chi ant a èssere sutapostos a s'esame de sa Cummissione Autonomia. In s'ìnteri s'est mòvidu fintzas su cabu-grupu de Fi, Pedru Pittalis, acrarende, a nùmene de totu su grupu suo, chi «no at a èssere rechestu su votu segretu in matèria eletorale».

«Semus in pessu bator, sas fèminas elègidas in Consìgiu regionale e custu cheret nàrrere chi su traballu est galu meda - at naradu Zedda - e tocat a nch'ammaniare fintzas àteras cunditziones in prus de sa preferèntzia dòpia: sas fèminas devent votare fèmina. Prus presèntzia e prus impinnu feminiles in sas istitutziones diant crèschere sa vàllia de sas istitutziones matessi e diant dare impuntza a un'assentu nou cun àtera sensibilidade pro afrontare totu sas polìticas».

Pro Busia «b'ocurret unu disinnu forte in Consìgiu regionale pro chi sa Sardigna non siat a mancu de sas àteras regiones italianas. Inoghe su divàriu est galu tropu marcadu. Fèminas e òmines movent difatis dae situatziones diferentes meda. E no est cosa chi si potzat prus bajulare».

«Como nche semus cròmpidas a unu puntu in ue nche devimus a mala bògia ammaniare atziones positivas pro aparinare su terrinu e pro apatare sas diferèntzias - at agiuntu Forma - In sa Càmera de sos deputados nche sunt cròmpidas a su 40%, nois inoghe nos nche semus issendende prus a tesu, finas a su 50%».

«Deo so contra a sas chi sunt denominadas "cuotas in colore de rosa", ma m'abbìgio chi b'ocurrant unas cantas atziones atzudas, si nono inoghe arriscamus de nche fàghere colare àteros 30-40 annos in antis de otènnere cale si siat resurtadu - at osservadu Pinna. In sas regiones italianas - at sutalineadu - in subra de 897 consigieris, petzi 159 sunt fèminas, est a nàrrere su 17% ebbia. Creo chi non b'apat àteru ite agiùnghere»