05/02/16

Incuinamentu, s'Ue nch'àrtziat is livellos de emissiones de òssidos de azotu

de Màuru Piredda

Incarca subra de s'imàgine pro l'ismanniare

Est una pregonta chi bolet posta a banda de cale si siat idea o bisione de su mundu si potzat àere. Si s'economia controllat sa polìtica, amparadu podet èssere su benidore nostru? Is sèberos de su Parlamentu europeu in contu de emissiones legales de òssidos de azotu carchi duda nos dda diant dèpere pònnere. Narende chi nono a una rechesta de pònnere su vetu a is disinnos de sa Commissione europea (323 contràrios, 317 a favore e 61 astènnidos), su lìmite de 80 milligrammos pro vetura cada chilòmetru, impostu dae su Regulamentu comunitàriu 715 de su 2007, no at a esistere prus. Dae su 2017 su lìmite at a èssere de 168 milligrammos. Una crèschida de su 110%. Sa detzisione arribat a pustis de is impinnos solennes pigados in Parigi (Cop21), ma, mescamente, arribat a pustis de s'iscàndalu "dieselgate".

Est una prassi iscumproada, oramai. E in s'istadu italianu dda connoschimus bene. Cun su decretu 91 de su 2014 su guvernu aiat echiparadu is àreas pro is esertzitatziones militares a is giassos industriales (in ue is lìmites nche sunt finas a 100 bias prus artos). In su matessi decretu fiat istadu acrèschidu finamentas su lìmite de is emissiones pro is iscàrrigos a mare. Disinnos graes chi, cada bia chi si pigant, ponent in segundu pranu sa salude de is tzitadinos e sa netzessidade de amparare s'ambiente.

Duncas, si unu incuinat, imbetzes de pagare, si faghet a manera chi no incuinet pro mèdiu de custa trastamèngia. Est, pagu prus o mancu, su chi faghent cun is pensiones. Nch'àrtziant su livellu pro ddoe cròmpere ca (a banda de su drama de is giòvanos sena traballu) nât chi est creschende sa vida mèdia de sa populatzione. Sighende custa àndala, però, amus a bìdere chi ant a èssere semper de prus is giòvanos sena traballu e chi ant a èssere semper de prus is chi si nche morint de tumores. In antis de s'ora.