27/02/16

Nùgoro ammentat a Ànghelu Caria

de Lisandru BeccuSa die de s'ammentu de Ànghelu Caria est cumintzada cun s'introduida de su sìndigu Andrea Soddu, sighida dae s'interventu de s'assessore Cocco. A 20 annos dae sa morte, sa tzitade at chertu tzelebrare su professore, su poeta e su polìticu. Custu fiat Caria, òmine lìberu chi bisaiat su riscatu de s'ìsula sua.


Pietro Costa, pintore e amigu de su patriotu, at collidu a pare 32 artistas chi, cun s'agiudu de sa famìlia de Ànghelu e de sa comuna de Nùgoro, ant dadu colore a su muru de s'istàdiu Frogheri, in s'arborada de Sardigna. Cada unu at rapresentadu unu bìculu de sa poesia “Bi fit s'istoria” de su 1983. Sas òperas, mannas 350 pro 270 tzentìmetros, current pro 125 metros in totu sa carrera e acabbant cun s'elencu de totu sos artistas chi ant leadu parte a s'initziativa.

Sa festa at sighidu in sos locales de su tzìrculu tennìsticu de su campu isportivu, in ue sas paràulas de sos amigos e de sos cumpàngios ant ammentadu sas milli batallas fatas in pare.