22/02/16

Primàrias Iua. Trump bolat in sa Carolina de su Sud, cras s'addòbiu republicanu in Nevada

de Màuru Piredda

Incarca subra de s'imàgine pro dd'ismanniare

Su messàgiu facebook de Matteo Salvini («Go, Donald Trump go!») podet èssere sa mègius sìntesi de s'interessu chi est creschende a inghìriu de is primàrias republicanas in is Istados unidos. Is chi bolent pesare muros contra a is immigrados sunt bidende in su milliardàriu republicanu un'alleadu addae de s'Atlànticu, pro nudda oriolados de is faeddos de Frantziscu I. Su paba aiat naradu chi chie ddos pesat, is muros, no est cristianu. Ma Trump, pro parte sua, at rispostu chi ddos at a fàghere finamentas prus mannos. E prus manna s'est faghende sa boghe sua intre is eletores republicanos. A imoe, a dae chi nd'at conchistadu 44 in sa Carolina de su Sud, tenet 61 delegados intre is chimbe candidados galu in cursa. A Jeb Bush non dd'est bastadu s'agiudu de su frade George W. Resurtu làngiu e retiru lestru. Cras ddoe at a èssere s'addòbiu (su "caucus") de su Nevada. In cue amus a bìdere si s'elefante s'at a tìnghere galu prus de nieddu.