24/02/16

"Reatziones" Facebook, a Zuckerberg su "M'agradat" non ddi bastaiat. Ma mancat su "Non m'agradat"

de Màuru Piredda


A Mark Zuckerberg su "M'agradat" non ddi bastaiat. Dae oe, in Facebook, tenimus chimbe possibilidades noas pro marcare unu messàgiu de istadu iscritu dae àtere. "Innamoradu" ("Love"), "Tostu de su risu" ("Ahaha"), "Ispantadu" ("Wow"), "Tristu" ("Sigh") e "Arrennegadu" ("Grr"). Sunt is reatziones chi podimus seberare una bia chi, cun su puntadore, colamus subra de s'iscrita “m'agradat”.

A su comintzu de is traballos, un'annu a imoe, s'iscuadra de professionistas ghiada dae Sammy Krug teniat in conca s'idea de impreare carchi carita in prus. «Semus mòvidos - at naradu - dae 13 o 15 possibilidades, ma posca amus cumpresu chi a livellu universale ddoe nd'at petzi ses».

Ma pro ite custa mudada? «Is pessones - at annantu Krug - impreant sa rete sotziale pro s'espressare, ma finas a imoe no agataiant una manera dèghida pro manifestare is emotziones issoro». Gasi est? Pro manifestare reatziones che a is chi nos ant frunidu, bastaiat a nch'insertare una carita o un'adesivu in intro de su cummentu. Caritas de cada ispètzia e calidade.

In s'ìnteri ddoe at delusione intre is chi boliant su pòddighe furriadu conca a giosso, comente a nàrrere «Non m'agradat chi no apais postu su "Non m'agradat"». Ma ddoe at finamentas chie, a ghisa de brulla, pranghet s'ausèntzia de su poddighe mesanu. Artziadu, naturale.