03/02/16

Tabacu e pipadores: lege semper prus severa

de Maurìtziu Sale

Incarca subra de s'imàgine pro l'ismanniare


Su caragolu legislativu est semper prus istrintu pro sos pipadores. In prus de sos inditos postos dae sa lege Sirchia, deghe annos a oe, su decretu guvernativu atuale est galu prus severu e semper prus pagu sunt sos giassos in ue s'at a pòdere pipare. Inoghe sos riferimentos a sa lege noa.

Nointames sa rechinta pro menguare unu de sos vìtzios prus dannàrgios, s'Istadu sighit a servare su regime de Monopòliu e, in pare cun issu, s'incoerèntzia de èssere produtore e distribudore ùnicu de su matessi male chi nche diat chèrrere iscatzuligare.  

Su Monopòliu de Istadu in contu de tabacu est in vigore, in Itàlia, dae su 1862. Semper in contu de Monopòliu e petzi pro ammentu, mentovamus fintzas s'Uruguay chi - dae su mese de Nadale de su 2013 - est su primu istadu in su mundu chi at legalizadu sa produtzione e sa bèndida de sa marijuana (Cannabis sativa), pròpiu in regime de Monopòliu de istadu.