22/03/16

Bruxelles. Esplosiones in s'aeroportu Zaventem e in metropolitana

de Maurìtziu Sale 

Deretos Ansa/Epa URL imàgine

Sa noa est de custu mangianu a sas oto. Si chistionat de assàchiu terrorìsticu. S'imprenta locale allegat de duas bombas. De ùndighi vìtimas. De bintighimbe fertos. Nùmeros e particulares ipotèticos pro su momentu. Sa politzia faeddat de 1 mortu e non dat peruna cunfirma nen de sa màdrighe, nen de sa natura de sas esplosiones. Peruna cunfirma ufitziale duncas, ma terrore, disacatu, fumu, allarme.

Sas esplosiones fiant in sa sala printzipale cara a su bangu de sa American airlines. Bidru, fumu, prùere e fràigos derrutos ant indutu s'evacuatzione de s'aeroportu internatzionale, s'arressada de sos trenos e de sa tzirculatzione istradale. Finas si galu non si connoschent sas cajones. Finas si galu non b'at craresa si siat assàchiu terrorìsticu o un'intzidente.

B'at àpidu fintzas un'àtera esplosione in s'istatzione de sa metropolitana de
Maelbeek, a curtzu a sa Cummissione europea. A tres dies dae s'arrestu de Salah Abdeslam, su latitante prus chircadu pro sos assàchios de Parigi su 13 de santandria, su Bèlgiu devet torrare a artziare sas mesuras de seguràntzia. Sa Procura belga aiat cussigiadu su "istade parados" a totu s'Europa e oe afortit su messàgiu.