27/03/16

Cantu podet èssere minore una rana?

de Maurìtziu Sale

Deretos national geographic URL imàgine


Pagu prus o mancu cantu a una musca. Si narat Paedophryne amauensis e est longa in pessu 7,7 millìmetros. Dae cando, in su 2009, nd'ant comunicadu s'iscoberta in Papuàsia (Pàpua Guinea Noa) - formalizada a livellu sientìficu petzi in su 2012 - si nch'at collidu su tìtulu de vertebradu prus minore de su mundu. Furende·bi·nche·lu a su Paedocypris progenetica, unu pischigheddu presente in Indonèsia, sende chi sas fèminas de custa genia mesurant 7,9 millìmetros. S'agatat in sas furestas tropicales proinosas e sos biòlogos de s'Universidade de istadu, in Louisiana (Iua), chi l'ant istudiada e classificada, bi sunt reventidos, cun pista manna, a nde tzapare unos cantos esemplares. 

No est cosa a nche las sejare in mesu a sa fògia e a s'erva in ue si nche cuant chirchende màndigu e pasu. E in prus iscudent brincos a chentu pro banda chi sunt 30 bias prus longos de sa carena issoro. Sa micro-rana però est in bona cumpangia, a dae chi sas sorrastras suas de sa genia Paedophryne tenent una mannària chi movet dae sos 8,5 a sos 11,3 millìmetros. Sas nostras tenent un' ìndula ispibilla e colores bios, ispramosos chi servint a istrajare sos inimigos naturales, sende chi in sa pedde issoro nche cuant una sustàntzia benenosa e mortale.