14/03/16

Casteddu-Perugia 0-2

de Màuru Piredda


Nointamen is ausèntzias, feti unu est s'obietivu de su Casteddu: bìnchere pro nche barigare su Crotone. Is ruju-biaitos dd'ischint chi no at a èssere una passigiada. S'allenadore de su Perugia, Pierpaolo Bisoli, nche torrat a su Sant'Elia a pustis de ddoe àere giogadu e a pustis de àere ghiadu s'iscuadra sarda. E no at a cuntzèdere nudda a is ex cumpàngios suos. Ca gasi est su fùbalu.

Is casteddajos si faghent bìdere dae su primu minutu cun Farias, ma Rosati est puntuale a ddi firmare is intragnas. Nche colant 6 minutos e su Casteddu ddoe torrat a proare cun Balzano: Belmonte est custrintu a nche ghetare sa botza a foras. A pustis de un'interrutzione de giogu (Joao Pedro segat sa rete de sa porta perugina) e de unu tiru perigulosu de su tzentrucampista brasilianu (chi sa rete dda cheret segare feti in manera metafòrica), Cinelli, a su de 11 minutos, nch'iscàrrigat sa botza a intro ma nât chi s'interventu est fallosu. Gol annulladu e casteddajos inchietos. Is atziones de ambas iscuadras s'intrèverant pro una bintina de minutos. A su de 33 minutos Prcic, dae is 20 metros, nch'iscudet unu tiru chi non dat peruna ispera a Storari. 0-1. Su Casteddu reagit deretu e ddoe proat cun Sau (dae is 10 metros) e cun Salamon (de conca), ma Rosati narat chi nono. Is ruju-biaitos non nde bolent s'intesa e Farias, firmadu in àrea, pedit su rigore. Retzint feti una targhita groga: Krajnc ammonidu. Àteras pagas atziones dae ambas partes e Sacchi nch'imbiat is iscuadras a si pasare pro unu cuartu de ora.

Acabbadu su pasu, torrant a su campu cun is matessi formatziones. Is casteddajos perdent sa botza a su segundu minutu, Zapata nd'aprofitat e aprontat unu contratacu ma su tiru suo non ponet oriolos a sa defensa ruju-biaita. Nche colant pagos minutos e Zapata benit ammonidu. A su de 10 minutos est Aguirre a retzire sa targhita groga. Su tempus colat e is nostros non si podent permìtere de pèrdere su disafiu. Ddoe proant Farias (chi serbit unos cantos passàgios traessos), Balzano, Cerri e Cinelli, ma nudda. Sau, in antis de si nch'essire tzopis-tzopis, serbit sa botza a Joao Pedro chi procurat a su Casteddu unu tiru dae su cugione, ma Tello nche dd'iscudet a foras. Tello, Joao Pedro e Salomon ddoe torrant a proare ma a su '93 Milos marcat su 0-2 definitivu.

Formatziones

Casteddu: Storari, Balzano, Salamon, Krajnc, Barreca (61' Murru), Cinelli, Fossati, Joao Pedro, Farias, Cerri (75' Tello), Sau (84' Melchiorri).
Allenadore: Massimo Rastelli

Perugia: Rosati, Mancini, Belmonte, Volta, Rossi, Milos, Rizzo, Prcic, Guberti (71' Della Rocca), Zapata (64' Alhassan), Aguirre (85' Fabinho).
Allenadore: Pierpaolo Bisoli

Gol: 33' Prcic, 93' Milos