23/03/16

Diabete de tipu 1, campànnia pro imparare a lu reconnòschere

de Lisandru Beccu

Deretos tantasalute, Url imàgine

Orina in abbundàntzia? Sìdiu meda? Fintzas sos pitzinnos podent tènnere su diabete. Faedda·nde cun su pediatra tuo”. Est custu su messàgiu de sa campànnia de sensibilizatzione subra de su diabete in pitzinnia e subra de sa chetoatzidosi, sa cumplicàntzia prus difùndida.


S'initziativa l'at promòvida sa Sotziedade italiana de endocrinologia e diabetologia pediàtrica (Siedp) e prevìdit sa cumpartzidura e sa distributzione de materiale informativu in sos istùdios de 10mìgia pediatras e in sas iscolas de Italia e de Sardigna. Sos testimòngios de sa campànnia ant a èssere Ale & Franz, sa còpia còmica at a èssere protagonista de unu filmadu pro Pubblicità progresso.

In s'istadu italianu b'at pagu prus o mancu 200mìgia pessones cun diabete de tipu 1. Sa pertzentuale prus arta, cunforma a sas àteras regiones, est in Sardigna, in ue cada annu b'at pagu prus o mancu 50 casos pro 100mìgia abitantes. S'ìsula, in pare cun sa Finlàndia, est s'àmbitu geogràficu cun sa pertzentuale prus arta in su mundu de diabete de tipu 1. Dae sos annos sessanta b'at àpidu un'incrementu ses bortas prus mannu cunforma a s'andamentu italianu.

«A prevènnere sa patologia est de importu mannu pro sa salude de sos pitzinnos prus minores. Sos sìntomos primidios, chi diant pòdere fàghere cumprendere a sos genitores sa presèntzia de su diabete, sunt su sìdiu e s'orina in etzessu – narat Franco Cerutti, presidente de su Siedp – s'àteru sinnale est s'illangigamentu». Su diabete, narant sos espertos, cheret reconnotu e tratadu deretu, a manera de evitare una cumplicàntzia perigulosa comente sa chetoatzidosi diabètica chi, in sa fase prus grae, nche podet giùghere sa pessone a s'edema tzerebrale cun cunsighèntzias neurològicas de importu e fintzas a sa morte.

S'interventu de sas istitutziones iscolàsticas e sanitàrias, de sos assòtzios de sos patzientes, de sos dotores e de su personale sanitàriu est fundamentale pro prevènnere su diabete mellitu de tipu 1 e sa chetoatzidosi diabètica. Sa punna de sa campànnia est sa de menguare, in manera sensìbile, custa emergèntzia clìnica.