17/03/16

Dibatimentu Barracciu. Àtera obietzione de sa defensa. Udièntzia rinviada a su 29 de abrile

de Maurìtziu Sale

Deretos giornalettismo, Url imàgine


Su protzessu a càrrigu de Frantzisca Barracciu arriscat de si bortare a unu duellu virtuale intre defensa e acusa. Sa defensa rapresentada dae Luisu Frantziscu Satta, sighit cun sas obietziones, agiunghende·nche·nde un'àtera oe, in prus de sas tres chi aiat sullevadu in s'ùrtima udièntzia, su 3 de martzu in pessu coladu. Obietziones chi punnaiant a otènnere s'annullamentu de su protzessu e chi, oe, su giùighe, Màssimu Pòddighe at ricusadu decrarende: «sas resones presentadas dae sa defensa sunt sena fundamentu giurìdicu, non sussistent e duncas sas obietziones sunt respintas».

Custu mangianu in sa segunda setzione penale de su Tribunale, in Casteddu, s'udièntzia est durada pagu prus o mancu binti minutos. Su tantu pro refudare sas rechestas de sa defensa, pro li permìtere de nde formulare un'àtera, sa de bator e de nche li tirare unu tzascu befulanu a su Pm Marcu Cocco chi at naradu a coa: «In sa positzione de s'abogadu Satta, est prus chi non craru chi sa defensa non cheret a tzelebrare su protzessu. Unas cantas trassas, sena perunu pesu dibatimentale e giurìdicu, unu si las podet imbentare petzi sa note in antis de su protzessu e petzi pro balangiare tempus».

Pro dovere de crònaca, ammentamus cales fiant sas obietziones opostas dae s'abogadu Satta su 3 de martzu, pro otènnere s'annullamentu de su protzessu a càrrigu de s'ex sutasegretàriu.
1) Sa defensa s'est oposta pro su protzessu separadu a càrrigu de Barracciu, narende chi «sos imputados sunt 33, sunt de su matessi grupu consiliare e patint su matessi cabu de acusa. Peculadu. Su protzessu diat dèvere èssere ùnicu. Unu pro totus».
2) Sa defensa susteniat chi su Pm aeret formuladu un'imputatzione imbelada, pagu crara e nât chi si nd'isetaiat pro su venidore una in «gràtzia de Deus».
3) Satta aiat decraradu chi esseret istadu «lesu su deretu a sa defensa» de sa cliente sua. Sende chi protzessende·la a sa sola l'aiant segretadu sos fascìculos chi pertocaiant sos àteros imputados .

E oe sa de bator obietziones, subra de sa violatzione presunta de s'artìculu 3 (Cada tzitadinu tenet dignidade sotziale parìvile e totus sunt che pare cara a sa lege) e su de 24 (Sa defensa est unu deretu inviolàbile in cale si siat istadu e gradu de su dibatimentu) de sa Costitutzione.
A su 29 de abrile pro connòschere sos disinnos de su giùighe.