11/03/16

Egitu: casu Regeni. Su sèberu europeu de non tratare cun al-Qāhira, su Càiru

de Maurìtziu Sale

Deretos Amnesty International URL imàgine


Al-Qāhira. Pro nois, pro su mundu intreu, su Càiru. Unu nùmene chi est un’assentu. Cun unu tzocu chi est una sentèntzia. Una ebbia. Unu giogu iscurigosu intre significadu e significante, intre sonu e vàllia cuncreta. Chi non dat alenu a male-cumpresas, nen cuntzedet isperu. Nessi, gasi nos contat s’istòria sua. Al-madīnat al-qāhira, sa tzitade assachiadora. Sa tzitade chi assugetat, chi sutamitet. Custu est su sentidu de su nùmene suo. Sentidu chi s’ispàinat die cun die peri sos gurgos suos iscurigosos e afrentados.

Assentu fitianu bìvidu carchende suta sos pees non sas lollas o sos mercados ebbia, ma sos deretos tziviles e s’ànima de chie potzat èssere un’impèigu. De chie miret e biset a unu venidore sulenu, foras dae cale si siat assàchiu, morale o materiale. Sas pregontas naschent duncas a sa sola: sa capitale de s’Egitu at a mantènnere s’assentu chi nch’est in intro a su nùmene suo o b’at a derogare? At a sighire s’impòsitu chi l’at cunsignadu s’istòria o at a leare un’àndala noa, diferente, umana, verdadera?


Est de custas dies sa noa chi su Parlamentu Ue apat leadu unu disinnu formale e grae. Su de non tratare prus cun s’Egitu fintzas a cando no at a essire a campu sa veridade pro su chi pertocat sa morte de Giulio Regeni. Una risolutzione sica, firma e cumpartzida dae totus, francu su Efn de Le Pen e sa Lega de Salvini. In ue «si cundennat cun fortza sa tortura e sa morte de Giulio Regeni». Sa rechesta de sos euro-deputados est sa de pedire a su Càiru chi «frunat a sas autoridades italianas totu sos documentos e totu sas informatziones chi potzant agiudare a nche cròmpere a sa veridade pro su chi pertocat sa morte inìcua de su giornalista e chircadore». 

In su testu de sa risolutzione - a su chi iscriet Mada Masr, giornale progressista e indipendente - si racumandat fintzas sa suspensione de cada agiudu militare e de cada assistèntzia a s’Egitu. «Pro su momentu semus galu isetende chi su Càiru fùrriet sa prua conca a sa veridade e a sa collaboratzione» at decraradu Pignatone, procuradore cabu in Roma. E nois semus pro chi su sentidu de su nùmene suo nch’abarret serradu in su cugione umbrosu de s’istòria. Istòria chi a dolu mannu est galu marchende a fogu su caminu egitzianu conca a sa democratzia e a sa paghe.