18/03/16

Emigrantes. Cròmpidu s’acordu Ue-Turchia

de Maurìtziu Sale 

Deretos Ansa  URL imàgine

Aprovadu oe, in Bruxelles, su testu de acordu cun sa Turchia in contu de emigrantes. Sa noa, comente si costumat oe, l'at dada in twitter Juha Sipila, su Primu ministru finlandesu. Cunforma a su documentu a ue nche sunt cròmpidos oe sos majores de sos 28 istados Ue  - chi ammentamus tenet giai su cunsensu dae Ankara - dae domìniga 20 de martzu sa Turchia at a retzire e a acasagiare totu sos emigrantes irregulares. Sos chi sunt in biàgiu conca a sa Grètzia. S'òmine de mesu in s'acordu, pro contu de su Consìgiu europeu, fiat Donald Tusk chi at propostu su testu nou a pustis de s'addòbiu cun su Primu ministru turcu Ahmet Davutoglu. Ankara at duncas atzetadu su printzìpiu chi totu sos emigrantes, fintzas sos chi sunt petzi in chirca de traballu e non de asilu, devant torrare in segus dae sa Grètzia a sa Turchia. Pro cada pròfugu allogadu in territòriu turcu, dae Ankara b'at a mòvere unu sirianu conca a s'Europa. Cun custu mecanismu diat dèvere menguare su nùmeru de sas traessadas marìtimas. Sas traessadas de sa morte. In su testu de s'acordu est prevìdidu fintzas s'apretu pro su versamentu de sos primos 3 milliardos de èuros in agiudu pro sa Turchia. E finas s'abertura de su capìtulu negotziale 33 (su chi pertocat su bilantzu) pro s'adesione de sa Turchia a s'Unione europea. Sos traballos si sunt serrados cunfirmende chi sa de oe est una mesura temporànea chi tenet petzi sa punna de arressare sos biàgios de sa morte rugrende su mare Egeu. Traessadas, a dolu mannu, galu in manos a sos contrabbanderis.