15/03/16

Germània, cun Zanzu s'educatzione sessuale in 12 limbas. Ma in Itàlia ddoe at chie abòghinat contra a s'«invasione»

de Màuru Piredda

Imàgine pigada dae zanzu.de

Zanzu est unu progetu de primore ammaniadu dae duos entes nord europeos: Sensoa (tzentru fiammingu de salude sessuale) e Bzga (tzentru tedescu de educatzione sanitària), ambos in collaboratzione cun is duos ministèrios cumpetentes. Su resurtu de su traballu issoro est unu situ internet (zanzu.de) aprovadu dae unu comitadu internatzionale chi includet rapresentantes de s'Oms. Pro carchi giornale italianu est unu manuale indiritzadu a is istràngios pro ddis imparare a «copulare cun is fèminas europeas». Pro carchi polìticu est una «proa tècnica de invasione». Intrende·nche a su situ agatamus ses setziones (su corpus, sa pranificatzione familiare, is infetziones, sa sessualidade, is relatziones e is sentimentos, is deretos e sa legislatzione) chi podent èssere esploradas in 11 limbas (tedescu, inglesu, frantzesu, ispanniolu, russu, turcu, àrabu, bùlgaru, polacu, albanesu, rumenu e olandesu). Duncas?

Duncas Zanzu si presentat comente un'aina de educatzione sessuale pro chie si siat e mescamente pro is istràngios (e non feti pro is pròfugos chi nche bàrigant su Mediterràneu) chi tenent dificultades cun sa limba de sa terra chi ddos est alloghende. Unu produtu bene fatu chi ammustrat, cun imàgines simples, is carenas de is òmines e de is fèminas (de cada etnia) e is òrganos sessuales (visìbiles e cuados) issoro; chi acrarit sa prima esperièntzia sessuale e is diferentes raportos (vaginales, orales, anales); chi frunit unos cantos cussìgios, finamentas invitende is interessados a nde chistionare «cun su/a cumpàngiu/a», ca «cadaunu tenet aspetativas e disìgios diferentes» e ca «est de importu chi in cada raportu ambos potzant espressare is emotziones issoro».

Non mancant is chistiones ligadas a s'orientamentu sessuale e a is ruolos de gènere, a su respetu de is sèberos e a s'agualidade intre sa còpia. Ddoe at finamentas unos cantos temas dìligos comente is sentidos de tristura durante sa gravidàntzia, sa gravidàntzia cun su Viu (mègius connotu comente Hiv), is infetziones dae sa mama a su fedu e dae sa mama a su pipiu, s'istrumìngiu, s'igiene, is cunsighèntzias de s'impreu de droga e alcool. Ddoe nd'at àteros marcados a ruju: sa mutilatzione genitale feminile, is chistiones de onore chi cajonant violèntzia, is abusos in intro de sa coja o de sa cunvivèntzia.

Chistiones che a sa de sa sessualidade podent èssere deformadas dae una visione traditzionalista e religiosa in ue a sa fèmina ddi benit negada finamentas sa dinnidade. Beru est chi peri su mundu ddoe at sotziedades in ue su livellu culturale (finamentas pro neghes otzidentales) est determinadu dae sa nèula oscurantista. Ma ddoe at o non ddoe at finamentas inoghe una nèula che pare, si custas chistiones sighint a èssere unu tabù?