24/03/16

Gherra a s'Isis, Hillary Clinton tenet unu pranu. Nât chi

de Màuru Piredda


«Hillary tenet unu pranu partzidu in tres partes pro fèrrere s'Isis in s'Oriente mesanu, peri su mundu e in domo». Custu est su messàgiu Twitter de sa favorida a ghiare is democràticos in sa cursa conca a sa Domo arva. Custos is tres puntos de su Segretàriu de istadu de s'amministratzione Obama (làstima a non b'àere pensadu in custos annos): «A nche ghetare a terra sa fortilesa issoro in Iraq e Sìria; a nch'iscontzare sa rete globale de su terrore; a afortire is defensas nostras in pàtria prevenende is atacos». Imoe tocat de isetare su pranu pro devènnere presidente.