23/03/16

Iua e Cuba a pustis de Obama: un'Hotel Trump in S'Avana? Is giòvanos anticapitalistas ddi parant su pee a Castro

de Màuru Piredda

Deretos Pixabay. Url imàgine
  
Sa noa de is dies coladas fiat sa de su biàgiu de Obama a Cuba. Una noa in cada sensu, a dae chi su presidente a isteddos e istrìscias fiat su primu, in 88 annos, a ddoe fàghere unu brincu. Paghe amighèntzia, netzessidade de caminare a manu tenta conca a su tempus venidore «ca - at naradu s'incuilinu de sa Domo arva - semus totu americanos». Su fallimentu de s'embargu econòmicu est torradu a essire a campu: «Apo pedidu a su Cungressu nostru de nche ddu bogare». Ma est petzi una furriada tàtica conca a sa matessi istrategia: est a nàrrere a nch'insertare s'ìsula caraìbica a intro de sa guarnissa econòmica de màdrighe liberale. Custu tipu de normalizatzione est cherta finamentas dae Donald Trump, su candidadu a sa ghia republicana pro is presidentziales de s'atòngiu imbeniente. S'idea est de nche fraigare in S'Avana unu hotel «cando at a èssere possìbile». Ma in Cuba ddoe at chie chistionat de perìgulos pro sa rivolutzione.

Nointamen su guvernu cubanu apat naradu chi is positziones antimperialistas non nch'ant a intrare in sa mesa de is negotziados cun is Istados unidos, sa rete de is Giòvanos anticapitalistas, nàschida in su mese de ghennàrgiu, at emìtidu unu comunicadu cun 4 puntos: «Is solutziones de Cuba no ant a essire a campu gràtzias a is polìticas istadunidenses; su bene istare de is potèntzias tzentrales si basat subra de sa povertade de is paisos suta-isvilupados; su capitalismu est incapatze de ofèrrere libertade e felitzidade in manera permanente a totu is pòpulos de su mundu; petzi tràmite sa radicalizatzione de su sotzialismu cubanu nch'amus a essire cun dignidade dae sa crisi econòmica». S'organizatzione pedit de «pònnere in parte sa populatzione cubana» e punnat a sa «democratzia de base», a su «rispetu de is diferèntzias», a s'amparu de su «pensamentu crìticu», a sa «creatividade polìtica».