10/03/16

L'Arcusgi, prus de 30 annos de carriera e discu nou

de Lisandru Beccu

L'Arcusgi in cuntzertu - Portu Turre, 1 de maju de su 2015


Musicalidade e ativismu, sunt custos sos ingredientes printzipales chi ant cundidu sos 30 annos de carriera de L'Arcusgi. S'istòria de sa mùsica de s'ìsula “nustrale” nche colat peri sas cantzones prus famadas de su grupu: dae Resistenza a So Elli, finas a nche cròmpere a Lotta Ghjuventu e a L'Arcusgi di Pasquale.


Giai dae cando est nàschidu, su grupu at mòvidu sos primos passos impreende deretu su corsicanu in totu sas cantzones, siat pro defensare sa limba e sa cultura de s'ìsula e siat pro solidariedade a sas àteras minorias, mescamente a su pòpulu bascu. Forsis est su ligàmene dòpiu polìticu-culturale su chi nche los at giutos peri sos palcos de mesu Europa dae su 1984 fintzas a oe. In 32 annos de carriera ant intzisu 8 discos e una regorta.

Su discu nou, giai a disponimentu in sas butegas de s'ìsula, est essidu in su mese de nadale de su 2015 e s'intìtulat L'Arcusgi, 30 anni: Cantu, Passione, Spartera. 13 cantzones chi rapresentant totu sos traballos fatos finas a como. B'at una luta de nche giùghere a mesu de sa gente, b'at unu messàgiu de trasmìtere. Sos temas sunt semper de interessu mannu. Polìticos, sotziales, ma fintzas ambientales. Sas cantzones, acumpangiadas dae percussiones e chiterras, resessent ancora a trasmìtere un'ispìritu reberde e a su matessi tempus càrrigu de renchènnida.