07/03/16

Mortu Raymond Tomlinson, su babbu de sa posta eletrònica

de Maurìtziu Sale

Deretos techicorner.com  URL imàgine


S'est rèndidu a 74 annos, su babbu de sa posta eletrònica. Patiat a su coro e sos ùrtimos annos de sa vida sua si nche los at colados bivende in pare cun sa timòria chi, una die o s'àtera, s'òrganu primàriu decretaret sa sentèntzia. Giudìtziu cròmpidu su 5 de martzu in pessu coladu, in intro de note. Fiat su 1971 cando pranteit sas modinas de su progetu chi at mudadu sa vida a milliones de pessones in totu su mundu.

Istende a su chi narant sas biografias chi lu pertocant, aiat istudiadu in su Mit de Cambridge (Istitutu de Tecnologia de su Massachusetts). Acabbadu su cursu, fiat traballende in Boston pro Arpanet (acrònimu de Rete de s'agentzia pro sos progetos de chirca avantzada), s'azienda ministeriale de sa Defensa americana chi aiat postu sas cambas a Internet. E una die, a cua dae sos meres suos, nch'imbieit su primu messàgiu de posta eletrònica. Dae un'elaboradore a un'àteru, postos a costàgiu a pare in laboratòriu. Lu fateit imbentende·si un'impreu diferente de su logogramma "@" finas a tando impreadu petzi in matemàtica e in fìsica pro inditare unidades de mesura. Nde fateit su sìmbulu pro ischirriare su nùmene de su destinatàriu dae totu su restu, in sos indiritzos de posta eletrònica.

Pro su nùmene su sèberu est istadu fàtzile e lu batijeit "at", sa prepositzione chi inditat su logu, in inglesu. Oe ischimus chi in cada logu tenet unu nùmene particulare. In Itàlia est chiocciola ca s'assimìgiat a una tabacorra, in Frantza arobase, in Ispànnia arroba, ambos dae s'àrabu «ar-rub» un'unidade de pesu chi inditat pagu prus o mancu unu cartu de cuintale. Pro sos espertos e amantiosos de informàtica agiunghimus chi su còdighe binàriu chi servit pro l'identificare est 01000000. Tomlinson fiat pessone istimada e fintzas unu grandu comunicadore. Sa frase sua famada, chi costumaiat a pronuntziare in totue, in logu de cunferèntzia, o de giornale o de televisione fiat: «Mai dia àere pensadu chi s'aina chi apo imbentadu poderet mudare a manera gosi funduda sa vida de sas pessones!»