28/03/16

Pakistan, 72 mortos. Su disacatu in su parcu pro pipios de Lahore

de Maurìtziu Sale

Deretos Ansa/Epa URL imàgine

Pasca dae su latinu pascha, dae su gregu páskha, dae s'ebràicu pesah cheret nàrrere trànsitu, passàgiu e est sìmbulu de allegria in su mundu cristianu. Forsis ca inditat su coladòrgiu seguru pro nche colare dae custa a cudda ala de làcana e a s'imbesse. Pro nche barigare s'esistèntzia materiale e nche cròmpere a sas mitzas de s'ispìritu. Sena su donu de sa fide no est cosa a istabilèssere su sentidu suo. E in medas eris a bortaedie, in Lahore sa tzitade pakistana sètzida a costàgiu de su frùmene Ravi, nd'ant connotu su viàticu rebestu. Forsis non fiat su chi cheriat Deus, forsis mancu su chi cheriant o s'isetaiant sos prus intre sas pessones chi fiant issipidas in Gulshan-e-Iqbal, su parcu pro pipios de Lahore. Logu de ispàssiu in ue unu kamikaze at disinnadu a arressare sa vida sua terrena pro nche colare in pare cun àteros 72 innotzentes a cudda ala de làcana. Sos fertos sunt 320 e s'ispramu issoro nch'est cròmpidu a totue in su mundu festende. Su bilantzu est cunfirmadu. Est ufitziale, istende a su chi si leghet in su situ de sa televisione Express News «galu sunt gherrende cun sas operatziones de sucursu». Sos pipios mortos sunt 33. Sa befe de unu nùmeru nòdidu. Simbòlicu. Tres sas dies de corrutu istitutzionale. Una sa rivendicatzione: dae su movimentu Jamat ul Ahrar. Bìndighi sas pessones presas dae sa politzia. Setantaduos sos mortos. Trintatrès sos pipios. Treghentos e binti sos fertos. Unu s'atentadore identificadu: Yousuf Farid, 28 annos, talebanu residente in s'apendìtziu de Muzzafargarh. Unu  Deus ebbia in una die de Pasca.