19/03/16

Referendum trivellas. Emmo Nono

de Maurìtziu Sale


Unu bìculu de Mare Tirrenu Marina de Durgali Costera orientale sarda


Su cuesitu referendàriu:
-Cherides, bois a nch'abrogare s'art. 6, comma 17, in su de tres perìodos, de su decretu legislativu de su 3 de Abrile 2006, n. 152, «Normas in matèria ambientale», gasi comente l'ant mudadu cun su comma 239 de s'art. 1 chi ant postu in càmbiu cun sa lege de su 28 de Nadale 2015 «Dispositziones pro sa formatzione de su bilantzu annuale e pluriennale de s'Istadu (lege de istabilidade 2016)», petzi in sos faeddos chi sighint: «pro cantu durat in vida s'istèrrida, cun su rispetu de sos istandard de seguràntzia e de salvaguàrdia ambientale?»-

Ite bi diat acontèssere binchende su Emmo?
Si su cuesitu nche diat colare, pro s'iscadèntzia naturale de sa cuntzessione, sas cumpangias petrolìferas no ant a pòdere rennoare sa litzèntzia. Fintzas si sas resursas non nche sunt galu acabbadas.

E binchende su Nono
Si sa consultatzione diat fallire, a s'iscadèntzia de sas litzèntzias, sas cumpangias petrolìferas ant a pòdere rennoare o prorogare sas atividades de estratzione e, otènnida s'autorizatzione cunforma a sa valutatzione de impatu ambientale, ant a pòdere prelevare idro-carburos fintzas a cando non si nch'esaurint sas istèrridas.