14/03/16

Regionales tedescas, crèschida manna de sa dereta populista

de Màuru Piredda

Incarca subra de s'imàgine pro dd'ismanniare

Alternativa pro sa Germània est unu partidu nàschidu pagu prus de tres annos a imoe. Euro-dudosu, natzionalista e anti-islàmicu, at regortu su sentidu prus iscurigosu de chie, cunforma a sa crisi, est in cherta de rispostas dae dereta. In su 2013 non nche barigheit, de pagu, sa pertzentuale rechèdida pro nch'intrare a su Bundestag, ma in is europeas de s'annu a pustis otengeit prus de su 7% ponende·nche a Istrasburgu 7 eurodeputados (in su grupu ossimòricu de is cunservadores e de is reformistas). Eris, in ue est andadu peus (est a nàrrere in Renània-Palatinadu), nch'at coladu su 12% de is cunsensos. Conchistada sa de tres positziones finamentas in su Bader-Württemberg cun su 15%. A su pòdiu de prata ddoe est cròmpidu in Sassònia-Anhalt, pighende pagu prus o mancu sa matessi pertzentuale chi, chimbe annos a imoe, fiat de sa manca (die Linke, chi at pèrdidu prus de su 7%). Is regionales de eris rapresentant una derrota pro Angela Merkel, chi perdet cunsensos in totue. Birdes e Spd creschent petzi, de pare a pare, in su Bader-Württemberg e in Renània-Palatinadu. In custas duas regiones sa manca est istàbile, in su pagu.