02/03/16

Tàtari, Emergency aberit in Sardigna su primu ambulatòriu. Una noa de importu in intro de su fallimentu sanitàriu republicanu

de Màuru Piredda

Deretos Ufìtziu imprenta Asl


«Sa Repùblica amparat sa salude, comente deretu fundamentale de s'òmine e interessu de sa colletividade, e garantit curas in donu a is indigentes». Gasi narat su de 32 artìculos de sa Costitutzione italiana. Ma gasi no est. E dd'ischimus. Ddu bidimus in is carenas surcadas dae is sacrifìtzios e dae is renùntzias de chie, a malu proe, gherrat pro nche cròmpere a cussu deretu chi est iscritu feti in cue.
Ma ddu bidimus finamentas in una noa de importu e galana che a sa chi pertocat Emergency. S'organizatzione umanitària fundada dae su mèigu Gino Strada at disinnadu de abèrrere, in Tàtari in su mese de ghennàrgiu, un'ambulatòriu de meighina de base in su "Palatzu rosa" in carrera de Monte Grappa. «Bene bènnidos siant is voluntàrios a sustennu su sistema sanitàriu». Sunt is faeddos pronuntziados eris, in intro de sa cunferèntzia de imprenta de presentatzione de s'ambulatòriu, dae su cummissàriu istraordinàriu de sa Asl tataresa, Austinu Sussarellu.


«Sustennu», faeddu chi nos ammustrant su fallimentu de is printzìpios republicanos in contu de deretos universales. Printzìpios, comente a is chi pertocant su traballu e s'istrutzione, chi sunt abarrados in unu fògiu de pabiru. Non nch'at coladu tempus meda dae cando sa Corte de is contos e s'Istat nos ant frunidu duas fotografias noas. Pro s'òrganu istatale postu a bàrdia de sa finàntzia pùblica «sa revisione de is gastos pregiùdicat s'atzessu de is tzitadinos a is servìtzios sanitàrios». Pro s'istitutu de istatìstica ddoe at àpidu, in su 2015 «una crèschida de sa mortalidade, 54mìgia detzessos in prus cunforma a su 2014». Sa polìtica ufitziale tenet su deretu, bastis chi siat iscumproadu, de nàrrere chi is duos datos non sunt ligados a pare. Ma finamentas su de si pònnere carchi pregonta est unu deretu. Forsis unu de is pagos chi abarrat a sa colletividade mentovada dae sa Costitutzione.

S'ambulatòriu de Emergency, dae ghennàrgiu, at frunidu prus de 400 prestatziones a "Istràngios in s'ìnteri presentes" (Stp in sa sigla italiana), a "Europeos no iscritos" (Eni), ma finamentas a is tzitadinos de su logu, su 7% de su totale. Comente a nàrrere chi s'indigèntzia non tenet làcanas e nemmancu natzionalidade. S'istrutura est aberta dae su lunis a sa chenàbura dae sas noe de mangianu a sa una e dae sas duas a sas ses de merie. Un'isfortzu chi meresset su reconnoschimentu prus artu dae parte de totus. Ma forsis est bènnida s'ora de cuntzepire, e de àere, unu sistema sanitàriu universale a beru a tales chi non ddoe apat bisòngiu de voluntàrios a suprire custas fartas. Gino Strada ministru de sa Salude?