29/03/16

Un'iscuta de beranu, posca arribat s'abba

de Lisandru Beccu


Sas ùrtimas dies de martzu ant a èssere prus caentes cunforma a sas mèdias de su perìodu. Lu cunfirmat s'ufìtziu meteorològicu de Deximumannu. Dae oe sas temperaduras ant cumintzadu a nche pigare in manera sensìbile.


Sas currentes sud-orientales nch'ant a ispìnghere su termòmetru finas a 27-28 grados, in antis in su meridione e posca fintzas in su setentrione. Sa situatzione diat dèvere abarrare istàbile pro una paja de dies.

Dae sa prima die de abrile, imbetzes, su bentu at a mudare torra diretzione, sulende dae nord-ovest e sas temperaduras màssimas ant a menguare finas a nche cròmpere a 19-20 grados. No at a mancare s'abba, pagu prus o mancu in totue, ma mescamente in su tretu de su Sulcis.

Su tempus at a abarrare variàbile a su nessi finas a su 3 de su mese chi intrat.