25/04/16

25 de abrile. Ricurrèntzia o inditu pro su venidore?

de Màuru Piredda

Deretos everintransit  URL imàgine25 de abrile, die tinta a ruju, sìmbulu de renàschida beranile pro sos pòpulos disigiosos de libertade e giustìtzia sotziale. Die de bentos chi ant survadu e chi sighint a survare carignende sas boghes de chie, comente in Kurdistan, cantat Bella ciao, innu resistente internatzionale. Bentu chi nos narat chi non b'at làcana chi potzat fàghere nàrrere a chie si siat gherret pro unu mundu mègius chi «custa no est sa festa mia».   

Oe est festa in Itàlia, pro ammentare su sacrifìtziu de chie at gherradu contra a sa barbaridade de su capitale incamisadu a nieddu. Calamandrei faeddeit de «rivolutzione fartada» e, a su matessi tempus, de «rivolutzione promìtida» gràtzias a carchi artìculu prus chi non progressista de sa Costitutzione. Ma l'amus bidu chi no est bastante a àere unos cantos deretos iscritos. Traballu, istrutzione, salude: nudda b'at de acumpridu. 

Oe est festa finamentas in Portugallu, pro ammentare s'acabbu de sa ditadura nàschida cun Salazar e sighida cun Caetano. Sa rivolutzione de sos gravellos la ghieit  sa banda progressista de sas fortzas armadas e, finamentas in cue, sa punna fiat sa matessi de su bonu de sos partisanos cun su mucadore ruju. Sa Costitutzione de su 1976 faeddeit de «transitzione a su sotzialismu», a una «sotziedade lìbera, giusta e aguale». Finas a sas riformas de s'82 e de s'89, chi mudeint s'orientamentu conca a su liberismu. 

Su 25 de abrile, duncas, nos narat chi cale si siat deretu no est una cuntzessione ma una conchista inghiriada, die cun die, dae milli perìgulos. Custu est s’inditu, pro chi sa die de sa Liberatzione non siat una ricurrèntzia bòida.