10/04/16

Ascoli-Casteddu 2-1

de Lisandru BeccuSa mùsica no est mudada e su ritmu est semper su matessi. Non si podet dare sa neghe a sa mala sorte, ca no est gasi. Su Casteddu est in unu momentu negativu e si nde sunt abbigiados totus francu sa dirigèntzia e s'allenadore. Sa partida cun s'Ascoli lu cunfirmat. Sos problemas bi sunt, semus chidas narende·lu e lu podimus iscumproare fintzas dae sos resurtados de sas ùrtimas partidas. Petzi sete puntos in sas ùrtimas oto partidas. Resurtados de ùrtima in classìfica.

  
S'Ascoli est perigulosu giai dae sos primos minutos. Cacia, solu in mesu a s'àrea, a su de 8 minutos nche collit unu passàgiu traessu de Dimarco e nche marcat s'1-0. A su de 15 minutos proat a rispondere Giannetti, ma Lanni si sarvat in su cugione. A deghe minutos dae s'acabbu de su primu tempus arribat su raddòpiu de sos biancu-nieddos, semper cun Cacia. Su giogadore aprofitat de sa positzione agigu avantzada de Storari e, cun unu tiru a paràbola, nche lu bàrigat sinnende su 2-0.
  
In su segundu tempus su Casteddu ismesat s'isvantàgiu a su de 56 minutos. Giannetti nch'intrat a intro de s'àrea e Bianchi lu firmat in manera irregulare. S'àrbitru cuntzedet deretu su tiru de penalidade a sos òmines de Rastelli e nche bogat a foras su giogadore livornesu chi fiat giai ammonidu. Joao Pedro non faddit s'ocasione e trasformat in gol. Dae como in susu, sos ruju-biaitos, motivados dae s'òmine in prus, chircant in cada manera de nche recuperare s'isvantàgiu, ma Lanni, agiuadu dae sos palos e dae sa traessa, sarvat su resurtadu. Acabbat 2-1.

Formatziones 
  
Ascoli: Lanni, Dimarco (73' Milanovic), Mitrea, Canini, Cinaglia, Jankto, Carpani, Addae, Bianchi, Orsolini (61' Altobelli), Cacia (82' Perez). Allenadore: Denis Mangia 
  
Casteddu: Storari, Murru, Krajnc, Salamon, Balzano, Cinelli (53' Tello), Di Gennaro, Munari (67' Farias), Joao Pedro, Sau (29' Cerri), Giannetti. Allenadore: Massimo Rastelli 
  
Gol: 8' Cacia, 34' Cacia, 56' Joao Pedro (P) 
  
Espulsos: 56' Bianchi