07/04/16

Casteddu. Istàdiu nou: istùdiu a s'ùrtimu istàdiu

de Maurìtziu Sale

Deretos ilpost  URL imàgine

Su mundu de su fùbalu est unu mundu. Che a cada mundu est fatu de gente. E sa gente, s'ischit, non semper est cuncorde. Antzis, belle mai. Ma est pròpiu dae sos cuntrastos chi naschent sas ideas. Ideas chi ponent cambas, mudant e torrant a mudare fintzas a cando non si fùrriant a fràigu, a cosa fata. Pro su chi pertocat s'istàdiu de Sant'Elia su discursu no est diferente. E como paret chi nche siamus cròmpidos a s'ùrtimu istàdiu de s'istùdiu pro s'istàdiu. Acabbu de sa chirca, de sas peleas, de su progetu. Gioghitu trampa-limba pro ammentare chi su disinnu est in ponte e sos pàrreres, su prus, sunt a favore.

A sustennu suo s'at pronuntziadu pessones de primore. Nùmenes chi tzocant. Riva, su campione de semper, Medda su befulanu e fintzas Delogu ex sìndigu de Casteddu ant dadu su nulla obsta issoro. Ite bi mancat tando? Cales sunt sas muridinas a impèigu chi galu nche devimus barigare? Ite b'at ancora chi nch'ischìrriat sos amantiosos e tifosos dae su giogu giogadu in unu campu nou, in unu terrinu a norma? In primis, comente a onni cosa, tocat a valutare su gastu e a pustis b'at finas chistiones de caràtere polìticu. Su Consìgiu comunale, a pistighìngiu dae gianteris pro custa e àteras chistiones, at dadu in fines su suo, de nulla obsta. Su cunsensu dae s’assemblea casteddaja est cròmpidu eris a bortaedie in sa sètzida de sas 17:30. Barigados sos anneos, a ora de sas sete e carchi minutu, si protzedet a su votu: 24 consigeris a favore e 1 astènnidu e 0 contra. S’òpera s’at a fàghere. 

Sos nùmeros sunt de importu. E fintzas sos oriolos. A chie la cheriat cota a chie crua. Sos setzidòrgios diant dèvere èssere 21mìgia, ma b’aiat chie nde diat àere chertu de prus. Su fràigu at a interessare totu sos 72mìgia metros cuadros postos a disponimentu dae sa Comuna. Tocaiat duncas a sestare unas cantas modìficas a su Puc. Prus de 100 sos parchègios, cara a s'intrada printzipale. B’aiat chie naraiat chi fiant pagos. Posca si previdiat butegas, palestras, giassos pro pipios, tzilleris e unu museu pro sos tifosos. Cun totu su chi li pigaiat in tèrmines polìticos e econòmicos. Traballu carcu pro sos consigeris. Disinnu non fàtzile, ma como paret chi siat petzi un’ammentu. 

Una de sas noas prus de importu est chi s'istàdiu bi l'ant a dedicare a unu sardu-non sardu-ma-prus-sardu-de-cale-si-siat-sardu: a Gigi Riva. Parente de intradura, òmine sàbiu e de grandu vàllia. In prus chi no unu campione chi, gioghende cun su Casteddu, at marcadu a fogu sas portas de mesu mundu. S'idea est a mantènnere aberta a totannu s'istrutura, pro istruturare sos giòvanos, pro istrajare su malufàghere e pro distrùere su patimentu de una tzitade istramutida. Pro como fintzas si nch'est a s'ùrtimu istàdiu est galu petzi un'idea, un'istùdiu.  A bìdere istemus.
In s'ìnteri, Fortza Casteddu!