02/04/16

Casteddu-Spezia 1-2

de Lisandru BeccuDae oe su Casteddu at a dèvere renuntziare a Melchiorri. Su giogadore marchigianu tenet una lesione a su legamentu a rughe de su ghenugru e nch'at a brincare totu sas partidas finas a s'acabbu de s'istajone. In contu de resurtados e de partidas, imbetzes, b'at de sinnalare sa vitòria de eris de su Crotone contra a su Lanciano. Sos calabresos, pro como, nche sunt torra in dae in antis, ghiende sa classìfica. Unu motivu in prus pro sos òmines de Rastelli: bìnchere pro nche torrare a su primu postu.


Sa partida de oe cun su Spezia no est simpre. Sos lìgures sunt gherrende pro otènnere unu postu in sos isparègios pro nche pigare a SerieA.
Su disafiu paret bastante echilibradu, su giogu s'isvilupat mescamente in su tzentrucampu e sas ocasiones sunt pagas. A su de 16 minutos b'at una bella ocasione pro su Casteddu, ma Sau sa botza la tirat conca a sos isteddos. Su movimentu de sos sardos creschet e sos arbos de Di Carlo cumintzant a tzèdere carchi metru a Di Gennaro e cumpàngios. A su de 33 minutos sos sardos ant un'àtera ocasione cun Fossati chi, però, tirat a foras. Sa partida sighit a mesa tèmpera, sena ocasiones de importu finas a s'acabbu de su primu tempus.

A pustis de àere carrigadu sas baterias, sas iscuadras torrant a su campu e proant a aumentare su ritmu cunforma a su primu tempus. A su tiru de Sciaudone rispondet su corfu de conca de Munari. Ambos sos tiros, però, nche bàrigant sa lìnia de fundu. Su Casteddu incarcat su pee in subra de s'atzelleradore e cun Farias proat a andare in vantàgiu, ma Chichizola respinghet sa botza. Di Gennaro puru bi proat a pustis de pagos segundos, ma sa botza la tocat su portieri, nch'iscudet a su palu e nch'essit a foras. Sa pressione de sos sardos est creschende, ma tocat de mantènnere sa bàrdia arta ca su Spezia est prontu a inferchire. E difatis, a su de 70 minutos, arribat su gol de su vantàgiu lìgure. Migliore òperat unu passàgiu traessu, Storari essit, ma sa respinta est dèbile. Sa botza nche crompet deretu a sos pees de Calaiò chi nche l'indiritzat a porta marchende su 0-1. In sos ùrtimos minutos su Casteddu si nche ghetat a dae in antis, ma sos tiros de Di Gennaro, de Sau, e de Farias no bastant. Pro non bastare sos òmines de Di Carlo raddòpiant cun Piccolo chi si nche fuet conca a sa porta defensada dae Storari e nche tzacat a intro su gol de su 0-2. Sos ruju-biaitos però no allentant su mossu e a su primu minutu de recùperu ismesant s'isvantàgiu cun Giannetti. S'atacante retzit unu passàgiu traessu de Balzano e sinnat s'1-2. Su Casteddu in sos minutos imbenientes assàchiat s'àrea aversària, ma non b'at tempus. Cun custa semus a tres derrotas a fila a pare in s'istàdiu Santu Elia.

Est craru chi b'at carchi cosa chi no andat. Lu semus narende dae una paja de meses e amus a sighire a lu nàrrere finas a cando sa situatzione no at a megiorare. No est su matessi Casteddu de su girone de andada e si bidet in su campu e in sos resurtados.Formatziones

Casteddu: Storari, Murru, Salamon, Ceppitelli, Pisacane (68' Balzano), Munari, Di Gennaro, Fossati (82' Cerri), Joao Pedro (71' Giannetti), Sau, Farias.
Allenadore: Màssimo Rastelli

Spezia: Chichizola, Migliore, Terzi (77' Juande), Valentini, De Col, Sciaudone, Errasti, Pulzetti (70' Canadjija), Catellani (84' Crocchianti), Calaiò, Piccolo.
Allenadore: Domenico Di Carlo

Gol: 70' Calaiò, 85' Piccolo, 91' Giannetti