23/04/16

Eletziones in Sèrbia. Sas antitzipadas cun èsitu preistabilidu

de Maurìtziu Sale

Deretos eastjournal  URL imàgine

Cras si votat in Sèrbia. Polìticas e amministrativas. Chi bi nd'aeret bisòngiu no est craru a pustis de duos annos ebbia pro Aleksandar Vučić, su Primu ministru chi at, isse matessi, torradu a pònnere in duda una majoria forte che a sa sua. Non si cumprendet pro ite apat chertu eletziones antitzipadas. Podet èssere chi chèrgiat una cunfirma subra su 50% de sos cunsensos e de sos cunsessos. In Belgradu, pompiende·si a in tundu paret comente chi àera de eletziones non bi nd'apat. Belle perunu manifestu. Noas nudda. Televisiones a sa muda, ràdios idem. E, si no esseret pro sos caminos lavados in sete abbas e pro sas butegas trassadas a festa, non diat pàrrere chi b'apat perunu disafiu eletorale.

A su chi si leghet in s'agentzia de Blic Faktor plus , su partidu de Vučić (Sns) est dadu a su 50,9% a eris, in sos sondàgios. Sos àteros cuncurrentes nche sunt a palas cun nessi  40 puntos de distacu. Sos chi sunt postos mègius sunt pròpiu sos ex alleados de su Sns. Diant èssere sos de su Partidu sotzialista serbu (Sps) de Ivica Dačić. Su Ministru pro s' Èsteru in càrriga  est marinende in segunda positzione - semper in sos sondàgios - cun su 12,3% de sos cunsensos, «fintzas si - narat Dačić - acordu post-eletorale cun Vučić non bi nd'at galu nàschidu». Su Partidu radicale serbu (Srs) est firmu imbetzes a su 7,8%. Resurtadu chi, si esseret cunfirmadu cras, diat permìtere a Vojislav Šešelj, su leader natzionalista, grandu amigu de Vučić (e cumpàngiu suo de partidu finas a su 2008) de nche torrare a intrare a sa Skupština, su parlamentu de Belgradu. A pustis chi - ammentamus -  su Tribunale penale internatzionale de s'Aja, l'at assoltu pro sos crìmines de s'ex Jugoslàvia.

«Sos eletores serbos sunt 6.737.808. Sa cussèntzia issoro est ghiada dae unu sistema mediàticu monocorde» narat Olja Bećković, giornalista, sustenidora e grandu animadora de su printzìpiu de libertade in s'imprenta pro su canale  indipendente B92. Emitente in ue teniat una rubrica, Utisak nedelje (Impressiones de sa chida). «A ite servit a andare a votare si s'ischit giai su resurtadu?» si pregontat Bećković.  «E mescamente cun cales inditos sos giòvanos diant pòdere donare impèllida a su cambiamentu si sos mèdios sunt totus in manos a un'òmine ebbia e suta s'influèntzia costante de su guvernu? In custa campànnia eletorale sos mèdios fiant una birgòngia. Lassende chi Vučić impressionaret e ossessionaret su pùblicu 24 oras in pitzu de 24. E nemos est intervènnidu pro cundennare o pro firmare su chi est acontessende. Non dae Bruxelles, pro nàrrere... Bastat a si pompiare sa televisione serba, unu sero, pro nche sejare cantu nche siamus a tesu dae su cuntzetu de libertade de imprenta». S'àera no est lèbia duncas. E no est naradu chi in Sèrbia non si torret a votare dae como a duos annos. O fintzas in antis, si sa punna de Vučić est a otènnere su cunsensu de su pòpulu intreu.