26/04/16

Emigrantes. Sunt 1232 sos mortos in su Mediterràneu

de Maurìtziu Sale

Deretos Ansa/Epa  URL imàgine


Sa noa benit dae Ginevra e est de custu mangianu. Su contadore ferale est semper andende e nch'est cròmpidu a 1232 mortos dae printzìpiu de annu a oe. Su destinu de sos disamparados, sos chi chircant in cada manera de nche cròmpere a Europa est marcadu a fogu. No atzinnant a menguare sas suferèntzias e sa malesaura chi corfat die cun die sos poberitos in chirca de ispera. In sa matessi trata de tempus, su totale de sos chi dae mare ant postu pee in logu firmu est de 181.476. Sunt datos ammaniados dae s'Oim, organizatzione internatzionale chi s'òcupat de disterru dae logos trùbulos, de gherra o carestia. S'Oim at fintzas agiuntu chi «b'at àpidu sucursos oe puru e recùperu de mortos in mare» in s'oru de sa costera lìbica, a curtzu a Garabulli. No ant pòdidu pretzisare però si fiant galu de sos de sa chida colada o si puru b'at àpidu àtera disaura in intro de note.