12/04/16

Mortu Casaleggio, s’ideòlogu de su Movimento Cinquestelle

de Maurìtziu Sale

Deretos lìberos URL imàgineSa dispedida de Gianroberto Casaleggio, ideòlogu e co-fundadore de su Movimento cinquestelle, giai impresàriu in su setore de sa comunicatzione e de sas istrategias ligadas a internet at lassadu bòidu umanu e fintzas polìticu. Oe a banda de mangianu, pagu prus o mancu a ora de sas sete, s'edema a su cherbeddu, su male chi l'aiat corfadu unos cantos meses a oe, at bìnchidu su disafiu e nudda ant pòdidu sos dutores e sa voluntade sua. Òmine riservadu, pagu sas aparèssidas in pùblicu, pagu sas intervistas in logu de giornale o de televisione. 

Su nùmene suo in pare cun su de Grillo, fiat presu a su de su Movimentu chi at marcadu sas ùrtimas eletziones polìticas (2013) setzende·nche 109 deputados e 54 senadores in Parlamentu e connotu fiat in totu su padente mediàticu italianu e internatzionale. Pro sa crònaca balet a ammentare chi su Movimentu est nàschidu cun sa cointzidèntzia de tres elementos fundamentales. Unu grandu comunicadore e personàgiu famadu (Grillo), un'organizatzione istratègicu-informàtica de grandu vàllia (pròpiu Casaleggio e sa dita sua) e su sentidu de rebellia populare chi in sos ùrtimos annos at cundidu parte manna de s'eletoradu italianu. 

Como chi una de sas tres cumponentes est bènnida a mancare, baddu si at règhere. S'arriscu como est chi si perdat o si rendat. E si diat fartare una de sas fortzas polìticas prus mannas oe in Itàlia, sos votos de s'eletoradu issoro non diant leare a sa segura conca a su Pd a dae chi fiant e sunt semper in cuntrastu mannu. Su bonu si nch'ant a rùere a intro de sa bartza manna de s'astensionismu o peus, in manos a sa dereta de màdrighe fascista chi est afortinde·si semper prus. Sa morte non connoschet tempus e non batit mai noas galanas, narant sos betzos. Sa noa de sa morte de Casaleggio no est una bona noa. Nen comente fatu umanu nen, galu prus pagu, polìticu.